Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Gánovské slaniská
Kód územia:SKUEV0139
Kraj:Prešovský kraj
Rozloha:45,505 ha
Správca územia:Správa TANAP
Katastrálne územia :Hôrka, Hozelec, Švábovce
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Vertigo angustiorNavrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR