Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityyMapa lokality
Názov :Drieňovec
Kód územia :SKUEV0342
Kraj :KOŠICKÝ KRAJ
Rozloha :206,2 ha
Správca územia :NP Slovenský kras
Katastrálne územia :Drnava

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6110*Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
6190Dealpínske travinnobylinné porasty
6210Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
6240*Subpanónske travinnobylinné porasty
6510Nížinné a podhorské kosné lúky
8310Nesprístupnené jaskynné útvary
9110Kyslomilné bukové lesy
9130Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9150Vápnomilné bukové lesy
9180*Lipovo-javorové sutinové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
bystruška potočnáCarabus variolosus
roháč obyčajnýLucanus cervus
podkovár malýRhinolophus hipposideros
uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
netopier obyčajnýMyotis myotis
netopier brvitýMyotis emarginatus
podkovár veľkýRhinolophus ferrumequinum
poniklec veľkokvetýPulsatilla grandis
fuzáč veľkýCerambyx cerdo


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2017 Štátna ochrana prírody SR