Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov :Veľká Fatra
Kód územia :SKUEV0238
Kraj :Banskobystrický kraj
Rozloha :46349,422 ha
Správca územia :Správa NP Veľká Fatra
Katastrálne územia :Belá, Blatnica, Čremošné, Dolný Harmanec, Dulice, Folkušová, Hubová, Konské, Kraľovany, Krpeľany, Liptovská Osada, Liptovské Revúce, Ľubochňa, Mošovce, Motyčky, Necpaly, Nolčovo, Podhradie nad Váhom, Rakša, Ružomberok, Sklabinský Podzámok, Stankovany, Staré Hory, Turčianska Štiavnička, Turčianske Jaseno, Turecká

mapa nie je právne záväznáFotografiee územia

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
7220 Penovcové prameniská
4070 Kosodrevina
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
9150 Vápnomilné bukové lesy
4080 Spoločenstvá subalpínskych krovín
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
6520 Horské kosné lúky
3240 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
9410 Horské smrekové lesy
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
8120 Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa
9110 Kyslomilné bukové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
9140 Javorovo-bukové horské lesy
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Mlok karpatskýTriturus montandoni
Kunka žltobrucháBombina variegata
Hrúz fúzatýGobio uranoscopus
Klinovka hadiaOphiogomphus cecilia
Pimprlík močiarnyVertigo geyeri
Plocháč červenýCucujus cinnaberinus
Modráčik bahniskovýMaculinea nausithous
Mlynárik východnýLeptidea morsei
Ohniváčik veľkýLycaena dispar
Fuzáč alpskýRosalia alpina
Priadkovec trnkovýEriogaster catax
Fúzač karpatskýPseudogaurotina excellens
Drevník ryhovanýRhysodes sulcatus
Roháč obyčajnýLucanus cervus
Kováčik fialovýLimoniscus violaceus
Spriadač kostihojovýCallimorpha quadripunctaria
Bystruška potočnáCarabus variolosus
Pimprlík mokraďovýVertigo angustior
Netopier veľkouchýMyotis bechsteinii
Hraboš tatranskýMicrotus tatricus
Uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Netopier obyčajnýMyotis myotis
Vlk dravýCanis lupus
Rys ostrovidLynx lynx
Netopier brvitýMyotis emarginatus
Netopier veľkouchýMyotis bechsteinii
Netopier obyčajnýMyotis myotis
Podkovár veľkýRhinolophus ferrumequinum
Netopier brvitýMyotis emarginatus
Medveď hnedýUrsus arctos
Netopier ostrouchýMyotis blythii
Podkovár malýRhinolophus hipposideros
Vydra riečna Lutra lutra
grimaldia trojtyčinkováMannia triandra
Adenophora lilifolia
zvonček hrubokoreňovýCampanula serrata
poniklec prostrednýPulsatilla subslavica
klinček lesklýDianthus nitidus
klincek lesklý pravýDianthus nitidus
poniklec slovenskýPulsatilla slavica
črievičník papučkovýCypripedium calceolus
cyklámen fatranskýCyclamen fatrense


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR