Národný park Malá Fatra
 • Malá Fatra sa vyznačuje mimoriadnou pestrosťou reliéfu, geologických a klimatických pomerov a krásou krajiny.
 • Zachovali sa tu pomerne málo poškodené prirodzené ekosystémy.
 • Pestré geologické podložie vplyvom rôznej odolnosti voči zvetrávaniu podnietilo vznik členitého reliéfu s charakteristickými bralami, tiesňavami, skalnými útvarmi a puklinami.
 • Rastie tu 1141 druhov nižších rastlín, z nich 92 druhov machorastov, 111 druhov lišajníkov a 7 druhov húb v rôznom stupni ohrozenia, 973 druhov vyšších rastlín (z toho 22 západokarpatských endemitov, 14 karpatských endemitov).
 • Zo živočíchov sa tu vyskytuje 3000 druhov bezstavovcov, z toho 2 kriticky ohrozené, 12 ohrozených, 28 vzácnych druhov, 210 druhov stavovcov, z toho 15 kriticky ohrozených, 56 ohrozených, 15 vzácnych druhov.
 • Lesy zaberajú 70 % celkovej rozlohy. Najrozšírenejšou drevinou je buk, smrek, jedľa, kosodrevina a javor horský. V členitom teréne na skalných terasách sa nachádzajú spoločenstvá borovice lesnej.
 • Zo západu na východ predstavuje vzdialenosť národného parku 35 km, zo severu na juh 20 km.
 • Najvyššie položené miesto je Veľký Fatranský Kriváň (1709 m n.m.).
 • Najnižší bod je situovaný na sútoku Hradského potoka a Váhu (305 m n.m.).
 • Najznámejším vrchom je Veľký Rozsutec (1609 m n.m.).
 • Územie bolo prekategorizované z dôvodu zachovalého prírodného prostredia z chránenej krajinnej oblasti (vyhlásená v roku 1967) na národný park Nariadením vlády SSR č. 24/1988 Zb. o Národnom parku Malá Fatra zo dňa 18.1.1988.
 • Výmera národného parku je 22 630 ha (ochranné pásmo 23 262 ha).
 • Národný park zasahuje do okresov Žilina, Dolný Kubín, Martin, Ružomberok.
 • V rámci územia národného parku sú vyčlenené lokality, ktoré si pre svoje prírodné hodnoty, bohatosť rastlinstva a živočíšstva zasluhujú zvýšený stupeň ochrany: 14 národných prírodných rezervácií, 10 prírodných rezervácií, 5 prírodných pamiatok a 1 chránený areál.
 • Výmera maloplošných chránených území je takmer 4900 ha (22 % z výmery NP).