Zoznam zahŕňa 29 druhov živočíchov, ktoré sú považované za druhy ohrozujúce pôvodné druhy v rámci EÚ. Z nich je 14 druhov, ktoré boli zahrnuté v prílohe č. 2 vyhlášky č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pre tieto druhy od 4.8.2016 platia ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a už ich Slovenská republika nemôže zaraďovať do svojho národného zoznamu, nakoľko sú v zozname EÚ.

Invázne druhy bezstavovcov

Ploskavce

Arthurdendyus triangulatus

Insecta – hmyz

Vespa velutina nigrithorax – sršeň ázijský

Crustaceae – kôrovce

Eriocheir sinensis – čínsky sladkovodný krab
* Orconectes limosus – rak pruhovaný
Orconectes virilis – rak severný
* Pacifastacus leniusculus – rak signálny
* Procambarus clarkii – rak červený
Procambarus fallax f. virginalis – rak mramorový

Invázne druhy stavovcov

Pisces – ryby

* Lepomis gibbosus – slnečnica pestrá
* Perccottus glenii – býčkovec amurský
Plotosus lineatus
* Pseudorasbora parva – hrúzovec sieťovaný

Amphibia – obojživelníky

* Lithobates (Rana) catesbeiana – skokan volský

Reptilia – plazy

* Trachemys scripta – korytnačka písmenková

Aves – vtáky

Acridotheres tristis
Alopochen aegyptiacus – húska štíhla
Corvus splendens – vrana lesklá
* Oxyura jamaicensis – potápnica bielolíca
Threskiornis aethiopicus – ibis posvätný

Mammalia – cicavce

Herpestes javanicus – mungo Geoffroyov
Muntiacus reevesi – muntžak malý
* Myocastor coypus – nutria vodná/riečna
Nasua nasua – nosáľ červený
*Nyctereutes procyonoides – psík medvedíkovitý
*Ondatra zibethicus – ondatra pižmová
* Procyon lotor – medvedík čistotný
Tamias sibiricus – burunduk pruhovaný
* Callosciurus erythraeus – veverica červenkavá
* Sciurus carolinensis – veverica sivá
* Sciurus niger – veverica líščia

Poznámka: Druhy označené symbolom * pred menom druhu sú zároveň zaradené aj v prílohe č. 2 vyhlášky č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý zahŕňa zoznam inváznych druhov živočíchov Slovenskej republiky.