Viažu sa na ne ustanovenia zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente  introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a zmene a doplnení niektorých zákonov. Sú zaradené v prílohe č. 2 vyhlášky č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, kým nebude nariadením vlády schválený nový národný zoznam inváznych druhov. Boli sem zaradené druhy, ktoré majú najväčší negatívny vplyv na naše pôvodné druhy a ich biotopy, resp. druhy, ktoré po ich rozšírení na Slovensko spôsobia značné problémy.

Invázne druhy bezstavovcov

Mollusca – mäkkýše

Arion lusitanicus – slizovec iberský
Sinanodonta woodiana – škľabka ázijská

Crustaceae – kôrovce

* Orconectes limosus – rak pruhovaný
* Pacifastacus leniusculus – rak signálny
* Procambarus clarkii – rak červený

Invázne druhy stavovcov

Pisces – ryby

Ameiurus melas – sumček čierny
Gasterosteus aculeatus – pichľavka siná
Lepomis gibbosus – slnečnica pestrá
Neogobius gymnotrachelus – býčko nahotemenný
Neogobius fluviatilis – býčko piesočný
Neogobius kessleri – býčko hlavatý
Neogobius melanostomus – býčko čiernoústy
* Perccottus glenii – býčkovec amurský
* Pseudorasbora parva – hrúzovec sieťovaný

Amphibia – obojživelníky

* Rana catesbeiana – skokan volský

Reptilia – plazy

Chrysemys picta – korytnačka maľovaná
* Trachemys scripta – korytnačka písmenková

Aves – vtáky

* Oxyura jamaicensis – potápnica bielolíca

Mammalia – cicavce

Mustela vison – norok americký
* Myocastor coypus – nutria vodná/riečna
* Nyctereutes procyonoides – psík medvedíkovitý
* Ondatra zibethicus – ondatra pižmová
* Procyon lotor – medvedík čistotný
* Callosciurus erythraeus – veverica červenkavá
* Sciurus carolinensis – veverica sivá
* Sciurus niger – veverica líščia

Poznámka: Druhy označené symbolom * pred názvom druhu boli zaradené Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1141/2016 z 13. júla 2016, príp. Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1263/2017 z 12.júla 2017 medzi druhy vzbudzujúce obavy Únie.

Je zakázané ich držať, prepravovať, dovážať, chovať, rozmnožovať, obchodovať s nimi. Vlastník, správca alebo užívateľ pozemku, užívateľ poľovného revíru, užívateľ rybárskeho revíru alebo osoba vykonávajúca hospodársky chov rýb sú povinní ich odstraňovať.