Sú zaradené v prílohe č. 2a vyhlášky č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Boli sem zaradené druhy, ktoré spôsobujú najväčšie problémy, resp. ktoré majú najväčší negatívny vplyv na naše pôvodné druhy a ich biotopy a najviac menia krajinu.

Patrí sem 10 druhov (z toho 4 dreviny a 6 bylín) a jeden rod.

Invázne bylinné druhy
Ambrosia artemisiifolia – ambrózia palinolistá
*Asclepias syriaca – glejovka americká
Fallopia sp. (syn. Reynoutria) – rod pohánkovec (krídlatka)
*Heracleum mantegazzianum – boľševník obrovský
*Impatiens glandulifera – netýkavka žliazkatá
Solidago canadensis – zlatobyľ kanadská
Solidago gigantea – zlatobyľ obrovská

Invázne dreviny
Ailanthus altissima – pajaseň žliazkatý
Amorpha fruticosa – beztvarec krovitý
Lycium barbarum – kustovnica cudzia
Negundo aceroides – javorovec jaseňolistý

Poznámka: Druhy označené symbolom * pred názvom druhu boli zaradené Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1263/201z 12.júla 2017 medzi druhy vzbudzujúce obavy Únie.

Viažu sa na ne ustanovenia § 7b zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (v znení neskorších predpisov).

Je zakázané ich držať, prepravovať, dovážať, pestovať, rozmnožovať, obchodovať s nimi.

Vlastník, správca, užívateľ pozemku je povinný sa starať o pozemok tak, aby nedochádzalo k rozšíreniu týchto druhov na jeho pozemku a v prípade výskytu inváznych druhov je povinný ich odstraňovať.