Sú zaradené v prílohe č. 2a vyhlášky č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, kým nebude schválený nariadením vlády Slovenskej republiky nový národný zoznam inváznych nepôvodných druhov. Boli sem zaradené druhy, ktoré spôsobujú najväčšie problémy, resp. ktoré majú najväčší negatívny vplyv na naše pôvodné druhy a ich biotopy a najviac menia krajinu.

Patrí sem 10 druhov (z toho 4 dreviny a 6 bylín) a jeden rod.

Invázne bylinné druhy
Ambrosia artemisiifolia – ambrózia palinolistá
*Asclepias syriaca – glejovka americká
Fallopia sp. (syn. Reynoutria) – rod pohánkovec (krídlatka)
*Heracleum mantegazzianum – boľševník obrovský
*Impatiens glandulifera – netýkavka žliazkatá
Solidago canadensis – zlatobyľ kanadská
Solidago gigantea – zlatobyľ obrovská

Invázne dreviny
Ailanthus altissima – pajaseň žliazkatý
Amorpha fruticosa – beztvarec krovitý
Lycium barbarum – kustovnica cudzia
Negundo aceroides – javorovec jaseňolistý

Poznámka: Druhy označené symbolom * pred názvom druhu boli zaradené Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1263/201z 12.júla 2017 medzi druhy vzbudzujúce obavy Únie.

Viažu sa na ne ustanovenia zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente  introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a zmene a doplnení niektorých zákonov. Je zakázané ich držať, prepravovať, dovážať, pestovať, rozmnožovať, obchodovať s nimi.

Vlastník, správca, užívateľ pozemku je povinný sa starať o pozemok tak, aby nedochádzalo k rozšíreniu týchto druhov na jeho pozemku a v prípade výskytu inváznych druhov je povinný ich odstraňovať.