Medzi invázne druhy Slovenskej republiky patria tie nepôvodné druhy rastlín a živočíchov, ktoré sú zaradené v prílohe č. 2 a prílohe č. 2a vyhlášky č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Boli sem zaradené druhy, ktoré spôsobujú najväčšie problémy, resp. ktoré majú najväčší negatívny vplyv na naše pôvodné druhy a ich biotopy a najviac menia krajinu.

Viažu sa na ne ustanovenia § 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (v znení neskorších predpisov). Je zakázané ich držať, prepravovať, dovážať, chovať/pestovať, rozmnožovať, obchodovať s nimi alebo ich vypúšťať do voľnej prírody.

Vlastník, správca, užívateľ pozemku je povinný sa starať o pozemok tak, aby nedochádzalo k rozšíreniu týchto druhov na jeho pozemku a v prípade výskytu inváznych druhov je povinný ich odstraňovať.

Invázne druhy rastlín tzv. “národný zoznam”

Poznámka: Aktuálne evidovaný výskyt inváznych druhov rastlín na území Slovenska je dostupný na interaktívnej mape Slovenska – http://maps.sopsr.sk/mapy/invazky/map.html.

Invázne druhy živočíchov tzv. “národný zoznam”