Od 4.8.2016 je účinné Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1141/2016 z 13.júla 2016, ktorým sa prijíma zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov, ktoré nadobudlo účinnosť od 1.1.2015.

Ďalšie druhy do zoznamu inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie boli doplnené Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1267/2017 zo dňa 12. júla 2017.

Zoznam zahŕňa invázne nepôvodné druhy rastlín aj živočíchov.

Tieto druhy sa nesmú úmyselne:
a) priniesť na územie Únie vrátane tranzitu pod colným dohľadom;
b) držať, a to ani v držbe so zamedzením šírenia (tzn. ani v zariadeniach, ktoré sú zabezpečené proti ich úniku do životného prostredia);
c) rozmnožovať, a to ani v držbe so zamedzením šírenia;
d) prepravovať do Únie, z Únie, ani v rámci nej, s výnimkou prepravy druhov do zariadení v súvislosti s eradikáciou (ich odstraňovaním);
e) uvádzať na trh;
f) používať ani vymieňať;
g) nechať rozmnožovať, chovať ani pestovať, a to ani v držbe so zamedzením šírenia;
h) uvoľniť do životného prostredia.

Všetky druhy zo zoznamu musia byť monitorované cez „systém dohľadu“ a v prípade ich objavenia na území Slovenskej republiky je potrebné pristúpiť k okamžitej eradikácii a informovať o ich výskyte Úniu a susedné štáty.

V prípade druhov, ktoré už sú na území Slovenskej republiky rozšírené, je štát povinný zabezpečiť ich systematickú eradikáciu a zabrániť ich šíreniu za hranice do susedných štátov.

Invázne nepôvodné druhy rastlín vzbudzujúce obavy Únie tzv. “zoznam EÚ”

Invázne nepôvodné druhy živočíchov vzbudzujúce obavy Únie tzv. “zoznam EÚ”