Aj roľník sa vie postarať o biotop

Aj roľník sa vie postarať o biotop

Štátna ochrana prírody SR zabezpečuje aj starostlivosť o chránené druhy rastlín a biotopy. Na základe toho naša Správa Chránenej krajinnej oblasti Latorica uzavrela dohodu o spolupráci o biotopy európskeho významu v SKUEV0019 Tarbucka so samostatne hospodáriacim roľníkom z obce Veľký Kamenec.

Predmetom tejto dohody o spolupráci je zabezpečenie starostlivosti o chránené druhy -  kosatec bezlistý uhorský (Iris aphylla hungarica), poniklec lúčny maďarský (Pulsatilla pratensis subsp. hungarica), poniklec Zimmermannov (Pulsatilla zimmermannii) a roháč obyčajný (Lucanus cervus) starostlivosťou o biotopy európskeho významu 6260 – Panónske trávinnobylinné porasty na pieskoch a 40A0 – Xerotermné kroviny. Táto starostlivosť spočíva v realizácii manažmentových opatrení – výrube a postupnom odstraňovaní náletových drevín (hlavne agátu) a následným udržiavaním neintenzívnej pastvy s pomocou kôz.

Na južných svahoch Tarbucky v blízkosti obcí Veľký a Malý Kamenec sa nachádzajú dlhodobo neobhospodarované pastviny s výskytom vzácnych druhov, ktoré postupne zarastajú hlavne agátom bielym (Robinia pseudoacacia). Ten vytláča pôvodné druhy, ale začína sa tu postupne šíriť aj invázny pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima).

V uplynulých dňoch sa začalo s odstraňovaním agátu, ktoré potrvá do konca marca. V nasledujúcich mesiacoch sa postupne začne s pastvou kôz.

Dúfame, že sa podarí úspešne realizovať obnovenie neintenzívnej pastvy a zabezpečíme starostlivosť o túto vzácnu lokalitu.

Autor: Správa CHKO Latorica, foto: Ing. Martin Pukančík

Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...