2, MOKRADE

2.1 Čo sú mokrade?

    Mokrade sú územia, v ktorých základným faktorom ovplyvňujúcim prostredie a v ňom žijúce rastliny a živočíchy, je voda. Vyskytujú sa tam, kde je vodná hladina na povrchu alebo blízko povrchu pôdy, alebo kde povrch územia pokrýva plytká voda. Vyznačujú sa nesmiernou rozmanitosťou v závislosti od svojho vývoja, geografickej lokalizácie, vodného režimu a chemizmu, prevládajúceho rastlinstva a pôdnych alebo sedimentačných pomerov. Značná rozdielnosť môže byť aj v rámci jednej mokraďovej oblasti a v tesnej blízkosti môžeme nájsť viacero rozličných typov mokradí, ktoré tvoria nielen rôzne ekosystémy, ale aj celkom odlišný typ krajiny. Klasifikácia mokradí je preto obtiažna. A to čiastočne pre veľkú rozmanitosť typov mokradí a ich veľmi dynamický charakter a čiastočne pre ťažkosti pri definovaní ich hraníc pri akejkoľvek mierke. Všeobecne sa mokrade delia do piatich hlavných mokraďových systémov:

- morské (pobrežné mokrade vrátane pobrežných lagún, skalnatých pobreží a koralových útesov)
- estuáriové (zahŕňajúce ústia, delty, prílivové močiare a mangrovové močiare)
- jazerné (mokrade v blízkosti jazier, stojatých vôd)
- riečne (mokrade pozdĺž riek a potokov)
- močiarne (močiare, mokriny, rašeliniská).
    Okrem toho existujú človekom vytvorené mokrade ako sú rybníky, hydinárske farmy, zavlažovaná poľnohospodárska pôda (napr. ryžoviská), vodné nádrže, štrkoviská, čistiarne odpadových vôd a kanály.

    Podrobnejšiu klasifikáciu mokradí na území Slovenska ponúka príručka Mokrade pre život (DAPHNE 1996) alebo príručka na mapovanie biotopov na Slovensku (Ružičková et al. 1996). Pri mapovaní mokradí na Slovensku sme použili jednoduchú klasifikáciu s vymenovanými typmi mokradí, ktoré sa môžu vyskytnúť vo vlhčinách, močiaroch, stojatých a tečúcich vodách (pozri príloha 8).

    Mokrade sa vyskytujú v každej krajine a podľa aktuálneho minimálneho odhadu (Finlayson, Spiers (eds.) 1999) pokrývajú:

   Podľa toho rozloha mokradí dosahuje 748 100 000 - 778 100 000 ha. Reálnejší odhad výmery mokradí na Zemi v súčasnosti nie je možný pre nedostatok informácií a nedostatočné zhodnotenie viacerých typov, ako sú slaniská, pobrežné mokrade, krasové a jaskynné systémy a vodné nádrže. Pri hodnotení odhadov výmery mokradí podľa jednotlivých oblastí sveta (napr. 229 217 000 ha vo východnej Európe) však tieto čísla dosahujú 999 165 000 - 4 462 292 000 ha.