3.5.5 Vedecký a odborný hodnotiaci panel

    Vedecký a odborný hodnotiaci panel alebo komisia (Scientific and Technical Review Panel - STRP) poskytuje vedeckú a odbornú pomoc Byru, ako aj Stálemu výboru a prostredníctvom nich konferencii zmluvných strán. Zloženie STRP schvaľuje konferencia na trojročné obdobie. Jeho regionálna štruktúra a proporcionálne zastúpenie v ňom je rovnaké ako v Stálom výbore.

    Komisia vykonáva špecifické úlohy, ktorými ju ročne poveruje Stály výbor na základe rozhodnutí Konferencie strán. Podľa novej štruktúry schválenej na 7. zasadnutí Konferencie zmluvných strán sa skladá z 13 členov (a 2 náhradníkov) so zodpovedajúcou kvalifikáciou, vybratých z každého ramsarského regiónu (pozri 3.5.7) na návrh Stáleho výboru, vychádzajúc z nominácií od členských krajín. Zloženie STRP by malo odzrkadľovať rozličné biogeografické charakteristiky v rámci každého ramsarského regiónu a členovia by mali pochádzať z krajín, ktoré nie sú zastúpené v Stálom výbore. Okrem toho, každá zmluvná strana môže menovať kvalifikovaného experta ako kontaktnú osobu a sprostredkovateľa, ktorý bude podľa potreby prispievať k činnosti STRP. K práci STRP sú prizývaní zástupcovia BirdLife International, IUCN, Wetlands International a WWF International. Panel spolupracuje aj s inými expertami a s orgánmi iných dohovorov, napr. Dohovoru o biodiverzite, Bonnskej konvencie, Dohovoru o boji proti dezertifikácii, Vedeckej spoločnosti pre mokrade (Society of Wetland Scientists), Medzinárodnej limnologickej spoločnosti (International Association of Limnology), s odbornými spoločnosťami, ktoré sa venujú rašeliniskám (International Mire Conservation Group, International Peat Society) a inými (Global Wetlands Economics Network).

    V rokoch 1996-1999 bol alternujúcim členom STRP za východoeurópsky región RNDr. Mikuláš J. Lisický, CSc. z Ústavu zoológie SAV v Bratislave, ktorý sa v r. 1999 stal kontaktnou osobou pre spoluprácu s STRP za Slovensko.