Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou

Aktuality

Televízna Dvojka uviedla film - Krásy chráneného územia Slovensko/Ukrajina

RTVS na svojom televíznom okruhu Dvojka uviedla v sobotu 20. januára o 15.20 hodine dokumentárny film o kultúrnych hodnotách a pamiatkach na území Národného parku Poloniny, Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat a Užanského národného prírodného parku na Ukrajine. Financovaný bol prostredníctvom nórskeho finančného mechanizmu a Štátnej ochrany prírody SR v rámci projektu Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj.

Dokumentárny približuje historické pamiatky a kultúrne hodnoty na slovensko – ukrajinskom pohraničí, ktorí sú charakterizované prelínaním sa dvoch rôznych kultúr - západnej rímskej a východnej byzantskej. Táto skutočnosť výrazne ovplyvnila aj miestnu architektúru, ktorá je známa najmä drevenými zrubovými stavbami s charakteristickými etnickými a regionálnymi odlišnosťami, nakoľko sa tu stretajú aj dva slovanské národy - Slováci a Rusíni.

K najvýznamnejším pamiatkam regiónu patria sakrálne celodrevené stavby východného obradu, takzvané cerkvi, ktoré boli postavené bez použitia klincov. Svojou jedinečnou architektúrou sú skvostami miestnej ľudovej kultúry svetového významu. Mnohé z nich sú zaradené v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V dokumente uvidíme najvzácnejšie z týchto stavieb v chránených prírodných územiach Slovenska a Ukrajiny, ďalej starú obchodnú cestu Via Rusica, najznámejšie vojenské cintoríny slovensko- ukrajinského pohraničia, pozostatky Arpádovej obrannej línie a množstvo ďalších kultúrnych hodnôt a pamiatok tohoto výnimočného územia.

Oblasť slovensko - ukrajinského pohraničia je svojou výnimočnou polohou v lone karpatskej divočiny akýmsi tajomným územím. Územím, kde sa návštevník môže pokochať nielen hlbokými horskými zákutiami a pralesmi, ale aj množstvom kultúrno historických skvostov národného i svetového významu zapísaných do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Štátna ochrana prírody SR okrem tohto televízneho dokumentu vyrobila v rámci spomínaného nórskeho projektu z programovej oblasti Cezhraničná spolupráca Slovensko – Ukrajina ďalšie štyri diaporamy s videom o chránených územiach v tomto pohraničí. Konkrétne Národného parku Poloniny, Užanského národného prírodného parku, Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat a Karpatských bukových pralesoch.

Všetky videá – diaporamy ako aj TV dokument budú v najbližšom čase zverejnené na oficiálnou youtube kanáli Štátnej ochrany prírody SR.

V Poloninách čistili vodné toky a turistické chodníky študenti Žilinskej univerzity

Študenti (VÚVB) Výskumného ústavu vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v podporou ďalších projektových partnertnerov SOMUD (Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina) a NP Poloniny (ŠOP SR) v území NP Poloniny v intraviláne obci Nová Sedlica vyčistili vodný tok. Vyzbierali 15 prívesných vozíkov odpadu, ktorý roztriedili a vyviezli. Na starosť si vzali aj potok v Zboji, vyčistili aj turistický chodník v katastrálnom území obce Zboj smerom na Riabiu skalu.
Dalšie informácie tu:
https://hornyzemplin.korzar.sme.sk/c/20659869/studenti-vycistili-potok-v-novej-sedlici-a-v-zboji.html#ixzz4uLoGA0Bu

Otvorenie táborového areálu na ekofestivale "Prales fest" na Ukrajine

V ukrajinskej obci Stužica sa posledný júlový víkend (29.7 - 30.7) uskutočnil ekofestival s názvom „Prales fest“, ktorého organizátorom bol Užanský národný prírodný park (UNPP) s podporou slovenského partnera Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR). Otvorili ho riaditeľ UNPP a zástupcovia ŠOP SR za účasti zástupcov pre Zakarpatskú oblasť na Ukrajine. Ekofestival bol spojený s otvorením nového táborového areálu, ktorý bol financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu v rámci realizovaného projektu „Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj“. Predstavili sa tu viacerí remeselníci a umelci z Ukrajiny, ktorí predostreli svoju prácu a výrobky. Išlo o spojenie miestnych ľudí spolu so zástupcami štátnej správy a spojenie tradícií a remesiel s chráneným územím, čo je základom pre rozvoj softturizmu v cezhraničnom území.
Viac info tu:
https://www.youtube.com/watch?v=-dhzvFWSiVk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-dhzvFWSiVk&feature=youtu.be
http://trubyna.org.ua/novyny/pralis-fest-v-uzhanskomu-natsparku-vpevneno-opanuvav-mizhnarodnyj-riven-video/

Nórsky projekt má prispieť k rozvoju mäkkého turizmu na východe Slovenska a Ukrajine

Objekty mäkkého turizmu, vyčistené chodníky, nové edukačné tabule, rôzne informačné materiály pre turistov a ďalšie aktivity sa počas poldruha roka realizovali v rámci nórskeho projektu „Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj“ v prihraničnom území na slovenskej a ukrajinskej strane. Prijímateľom grantu bola Štátna ochrana prírody SR, pričom podstatná časť podpory rozvoja ekoturizmu sa sústredila do Národného parku Poloniny, potom do Užanského národného prírodného parku na Ukrajine a sčasti aj do Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat na východe Slovenska. Vykonal sa tu rozsiahly manažment biotopov, vypracovaná bola stratégie rozvoja mäkkého cestovného ruchu v rámci obcí Uličskej doliny a Veľkobereznianskeho regiónu na oboch stranách hranice zúčastnených štátov. Vyškolili sa stakeholdri a strážcovia prírody zo Slovenska a Ukrajiny, ktorí tak budú môcť využívať odborné skúsenosti z Nórska v rozvoji ekoturizmu a ekovýchovy. V rámci tohto projektu sa zorganizovalo aj viacero tematických workshopov a iných podujatí.

Projekt mal definovaných viacero cieľov. Predovšetkým išlo o podporu príležitostí a podmienok pre alternatívny regionálny rozvoj na báze mäkkého cestovného ruchu . Preto sa v siedmich obciach (Nová Sedlica, Zboj, Kolbasov, Ruský Potok, Topoľa, Runina a Príslop) postavili na základe požiadavky Spoločenstva obcí mikroregiónu Uličská dolina (SOMUD) objekty mäkkého turizmu. „Budú stále otvorené. Turista v nich nájde propagačné materiály o území, turistickú mapu, skrátka dostane prvotnú informáciu o miestnych prírodných a kultúrnych hodnotách,“ hovorí riaditeľ NP Poloniny Mário Perinaj.
Túto aktivitu realizovalo priamo Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina, jeho predseda a zároveň starosta obce Zboj Ladislav Ladomirjak dodal: „Verím, že Uličskej doline zaťaženej piatym stupňom ochrany a Schengenskou hranicou prinesie tento nórsky projekt výhody. Začíname hľadať spoločnú reč. Dokázali sme sa zhodnúť na spoločnej prezentácii doliny, aby sme pomohli domácim výrobcom. Napríklad už dnes si viem predstaviť, že drevené domčeky mäkkého turizmu poslúžia včelárom či syrárom aby mohli ponúknuť turistom med či korbáčiky. Mohli by sme vytvoriť aj vlastnú značku ekologického poloninského medu.
Aj na ukrajinskej strane v Užanskom národnom prírodnom parku boli postavené štyri objekty mäkkého turizmu, konkrétne v oblastiach Lubne, Stužice, Žornave a Stryčave. Zároveň sa v Stužici realizovala aj dodatočná aktivita projektu – táborový areál.

Do projektového územia na oboch stranách hranice sú v týchto dňoch distribuované stovky informačných materiálov pre turistov - rôzne brožúry, pohľadnice, magnetky a pod. osadilo sa tu viac než desať nových trojjazyčných edukačných tabúľ, údržbou prešlo zhruba 40 km turistických chodníkov priamo v Uličskej doline. Za účelom prilákania návštevníkov do NP Poloniny, Užanského národného prírodného parku a CHKO Vihorlat bude počas augusta distribuovaná moderná filmovo-dokumentačná Diaporama.
Na zlepšení možností rozvoja eko-turizmu v týchto oblastiach sa už aktívne podieľajú vyškolení stakeholdri a strážcovia prírody s cieľom zvýšiť štandard a úroveň dostupnosti poskytovaných služieb pre turistov. Využívajú pritom nadobudnuté skúsenosti a vedomosti v rozvoji ekoturizmu a ekovýchovy z Nórska.
Projekt Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj bol realizovaný od októbra 2015 vďaka finančnej podpore z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programovej oblasti Cezhraničná spolupráca. Do projektu sa okrem prijímateľa grantu Štátnej ochrany prírody SR zapojili aj dvaja nórski partneri – Nórsky inštitút pre bioekonomický výskum (NIBIO) a Národný park Varanger. Obaja nórski partneri pomáhali zúročiť nórske skúsenosti z cezhraničnej spolupráce v projekte slovensko-ukrajinskej spolupráce. Know-how partnera má prispieť v najbližšom období k rozvoju ekoturizmu v regióne a k rozvoju environmentálnej výchovy na Slovensku a Ukrajine a k inšpirácii pre zapojenie miestnych komunít do manažmentu ochrany prírody.
Ďalšími partnermi projektu boli na Ukrajine Užanský národný prírodný park a Fond rozvoja ekoturizmu v Užanskej doline. V Slovenskej republike Výskumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity, Nadácia na ochranu biodiverzity Karpát a Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina.
Projekt v troch krajinách ponúkol 11 priamych a 30 nepriamych pracovných miest. Pôvodne mal trvať dva roky, no keďže sa s jeho realizáciou začalo neskôr, z plánovaného objemu finančných prostriedkov za takmer 900 tisíc eur sa vyčerpalo viac než 700 tisíc eur. Nórske kráľovstvo prispelo 85 percentami tejto sumy, slovenská strana pätnástimi.
„Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám“

Partnerstvá pre rozvoj mäkkého cestovného ruchu v slovensko – ukrajinskom pohraničí

Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát (NOBK) v Stakčíne v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR (ŠOPSR) zorganizovala v dňoch 25. – 26. októbra 2017 v Stakčíne Medzinárodnú konferenciu pre vytváranie sietí „Partnerstvá pre rozvoj mäkkého cestovného ruchu v slovensko – ukrajinskom pohraničí“ v rámci projektu „Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj“ financovaného z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu. Na seminár o sieťovaní prijali pozvanie zástupcovia 21 slovenských, 6 ukrajinských a 2 nórskych organizácií. Vo svojich vystúpeniach predstavili svoje organizácie a ich podiel na rozvoji mäkkého turizmu v slovensko- ukrajinskom pohraničí. Seminár bol tematický zameraný na vytváranie – „sieťovanie“ - partnerstiev medzi organizáciami na oboch stranách slovensko-ukrajinskej štátnej hranice. NOBK v rámci projektu realizovala rozsiahly dotazníkový prieskum občianskej zainteresovanosti, podľa rôznych záujmových okruhov organizácii (zaoberajúce sa biodiverzitou, zaoberajúce sa problematikou ochrany kultúrneho dedičstva, štátne a samosprávne organizácie a organizácie zaoberajúce sa problematikou regionálneho rozvoja a cestovného ruchu). Celkovo sa do prieskumu občianskej zainteresovanosti zapojilo 58 organizácií (38 slovenských a 20 ukrajinských). Z neho vyplynulo, že medzi týmito organizáciami je aktuálne podpísaných 10 dohôd o spolupráci.
Súčasťou seminára bol i okrúhly stôl k sieťovanie partnerstiev. Na ňom bolo konštatované, že v rámci tohto projektu boli zrealizované dve partnerstva. Prvé medzi Spoločenstvom obci mikroregiónu Uličská dolina a Asociáciou obcí Velykoberezňanského regiónu, druhé medzi Vihorlatskou hvezdárňou Humenné a Užhorodskou univerzitou, formou memoranda o vzniku Triparku tmavej oblohy Východné Karpaty. Účastníci okrúhleho stola zároveň definovali najväčšie problémy pri sieťovaní partnerstiev na slovensko – ukrajinskom pohraničí (rozdielna legislatíva v krajinách EU a mimo EU, nevyvážený stav organizácií na oboch stranách hranice, ekonomické disproporcie a vízový režim). Súčasťou seminára bola i celodenná exkurzia po zariadeniach mäkkého cestovného ruchu v Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat a Chránenom vtáčom území Senianske rybníky.

Workshop k manažmentu polonín a prírodných lesov

V ukrajinskej obci Výška sa dňa 14. marca 2017 konal Workshop k manažmentu polonín a prírodných lesov, financovaný z grantu NFM, ktorý organizoval Užanský národný prírodný park v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR. Na workshope sa zúčastnili zástupca samosprávy z Ukrajiny, Ukrajinské ministerstvo ekológie, odborníci z NP Poloniny, CHKO Vihorlat a UNPP, ktorí prezentovali problematiku manažmentu lesov a poloninských lúk a hľadali spoločné riešenia problémov. Cieľom workshopu bola aj výmena skúseností a poznatkov z danej problematiky. Odzneli témy ako napr. zabezpečiť drevo ako surovinu a zároveň však zabezpečiť, aby jeho ťažbou nedochádzalo k poškodzovaniu a drancovaniu lesov, je potrebné na hospodárenie v lesoch používať spôsoby blízke prírode, ktoré by zabránili porušovaniu ekosystémov a biotopov v prírode. V tejto nadväznosti nasledovali prednášky botanikov zo Slovenska a Ukrajiny k problematike manažmentu poloninských lúk a potreby ich obnovovania rôznymi manažmentovými opatreniami, aby nedochádzalo k zarastaniu plôch krovinami a drevinami a tým nedochádzalo k vytrácaniu východokarpatských endemitov. Je potrebné manažment „polonín“ ako samostaných ekosystémov prihraničného regiónu chápať ako jednu z možností v mäkkom cestovnom ruchu. Po teoretickej časti workshopu nasledovala obhliadka územia na ukrajinskej strane hranice a príklady priamo v praxi.

Pokosili sme a odstránili náletové dreviny i biomasu na poloninských lúkach

V rámci nórskeho projektu Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj sa na poloninských horských kosných lúkach realizovali v auguste a septembri manažmenty biotopov. Projektovú aktivitu zastrešila Štátna ochrana prírody SR cez správu NP Poloniny.
Práce vykonali za takmer 18 tisíc eur dve vysúťažené spoločnosti – Lesofrez a firma Michal Zimovčák. Išlo o kosenie lúk ručnou kosačkou, krovinorezom, ale i kosou, odstraňovali sa náletové dreviny ľahkou mechanizáciou a biomasa mimo plochy hrabaním. Celkovo prešlo manažmentom biotopov viac než 18 ha horských kosných lúk v NP Poloniny, práce sa z časti zrealizovali aj na ukrajinskej strane, teda v Užanskom národnom prírodnom parku. Spomínané aktivity sa uskutočnili v lokalitách, ktoré sú biotopmi európskeho významu. Konkrétne na Májkovej, Vasiľcovej, Kamennej a Rovnej lúke, Bungalských lúkach, ale aj na Lúke pod Majkovou, v Hengerovej polianke, Belove Čietež, na Ďurkovci, Za Štiavnikom, v samotnom Štiavniku, na Hrúbkach, v Šantových poliankach, v Harkotove Čertiž a Šťiave.
Projekt Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj v programovej oblasti Cezhraničná spolupráca Slovensko – Ukrajina pokračuje ďalšími aktivitami. V súčasnosti sa tvoria propagačné materiály na podporu mäkkého cestovného ruchu v NP Poloniny, CHKO Vihorlat a v Užanskom národnom prírodnom parku, vyrába sa diaporama, edukačné tabule, pristúpilo sa k údržbe turistických chodníkov v Uličskej doline a momentálne prebieha i elektronická súťaž na stavbu objektov mäkkého cestovného ruchu.

Stretnutie samospráv v ukrajinskom Užoku

V Užoku na Ukrajine sa stretli koncom augusta (23.-24. 8. 2016) zástupcovia samospráv z Ukrajiny a Slovenska. Podujatie organizovalo Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina (SOMUD) z vyčlenených financií nórskeho projektu Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj. Zúčastnilo sa ho 26 starostov z ukrajinskej a slovenskej strany. Prítomní boli aj zástupcovia Štátnej ochrany prírody SR, ktorá je prijímateľom grantu. V úvode sa prezentovali aktivity a ciele projektu, ktoré sa už vykonali alebo budú vykonávať na území oboch štátov v prihraničných oblastiach.
Prezentácia bola zameraná predovšetkým na podporu mäkkých foriem cestovného ruchu v Národnom parku Poloniny a v Užanskom národnom prírodnom parku. Predstavitelia samospráv si vymenili doterajšie vzájomné poznatky a skúsenosti a podpísaná bola Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi Asociáciou starostov obecných rád Velykoberezňanského rajónu a Spoločenstvom obcí mikroregiónu Uličská dolina. Predmetom tejto dohody je okrem iného vytvorenie podmienok pre vzájomnú spoluprácu v oblasti regionálneho rozvoja v rámci Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty so zohľadnením spoluúčasti iných tretích strán, ktoré pôsobia v susediacich regiónoch. Cieľovými oblasťami sú i cestovný ruch, prírodné prostredie a ekológia. Stakeholdri zo Slovenska na stretnutí samospráv prezentovali skúsenosti, ktoré nadobudli na návšteve v Nórsku s cieľom odovzdať ich ukrajinským zástupcom.
Po prehliadke ukrajinského projektového územia účastníci v neformálnych rozhovoroch diskutovali o možnostiach prepojenia mäkkého cestovného ruchu medzi oboma štátmi, zaznelo množstvo podnetných a inšpirujúcich návrhov ako prírodu využiť na podporu mäkkých foriem cestovného ruchu a pozdvihnúť oba regióny v rámci ekoturizmu.

Zástupcovia Štátnej ochrany prírody a stakeholdri čerpali skúsenosti z Nórska

S bohatými poznatkami prišli na Slovensko zo študijnej pracovnej cesty zo severu Nórska zástupcovia Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR a zúčastnených strán. V tamojších dvoch národných parkoch Ovre Pasvik a Varanger Peninsula v rámci projektu "Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj" čerpali v polovici júna skúsenosti z rozvoja mäkkého cestovného ruchu, ktoré by chceli aplikovať v praxi v prihraničnom území Národného parku Poloniny (NPP) na Slovensku a Užanského národného prírodného parku (UNPP) na Ukrajine. Územie, ktoré na severe Nórska slovenskí partneri spolu s ukrajinským riaditeľom UNPP navštívili je taktiež prihraničným, keďže Národný park Ovre Pasvik ale i Varanger Peninsula sa nachádzajú blízko štátnych hraníc s Fínskom a Ruskom.
V úvodné dni študijnej cesty sa účastníci študijnej cesty zoznámili z činnosťou kľúčového partnera projektu Nórskeho inštitútu pre poľnohospodárstvo a výskum životného prostredia (NIBIO). Dozvedeli sa čo je jeho činnosťou, videli príklady ako v Národnom parku Ovre Pasvik realizujú mäkký cestovný ruch, ako lákajú turistov a čo všetko môžu v tomto prihraničnom území návštevníci vidieť a zažiť. Prezentované boli i riešenia problémov s miestnou samosprávou, ako predchádzajú možným konfliktom v súvislosti s ochranou prírody, zaujímavé boli i monitoringy ovzdušia, keďže v blízkosti sa na ruskom území nachádza fabrika zaoberajúca sa ťažkými kovmi. Tamojšie prostredie je totiž bohaté na vodné zdroje, vtáctvo, nachádzajú sa v ňom vzácne biotopy. Národný park Ovre Pasvik vsadil v oblasti ekoturizmu práve na vtáčie pozorovateľne a veže, z ktorých ľudia môžu sledovať nielen vtáctvo, či krásu krajiny, ale aj ornitologické mokrade. Zaujímavá bola i exkurzia v Birk Husky, teda u operátora mäkkého cestovného ruchu, ktorý prepojil pozorovanie vtáctva s ubytovaním a ponukou miestnych jedál vo vikingskom štýle, teda v tradičnej kultúre tejto severnej časti krajiny a nezabudol ani na atrakciu psích záprahov.
Študijná cesta pokračovala v ďalších dňoch v Národnom parku Varanger, ktorý je taktiež partnerom projektu. Prezentácia sa zamerala opäť na rozvoj ekoturizmu. Okrem geologických atrakcií, známych Fjordov, ktoré sú jedinečnými prírodnými úkazmi, prezentujú tamojší operátori cestovného ruchu aj život a príbytky Samov, ktorí tam bývali ešte pred naším letopočtom. Lákadlom je tamojšie múzeum pôvodného obyvateľstva tejto severnej časti Nórska na pobreží Barensovho mora, ale aj Mortensens chodník, ktorý by mal byť onedlho zapísaný do zoznamu UNESCO. Zobrazuje pozostatky pôvodných príbytkov Samov a ich spôsobu života. Vidieť tam i ako sa počas rokov menil reliéf pobrežia. Podnetná bola návšteva oblasti Ekkeroy, kde k vtáčiemu útesu prúdi množstvo turistov, aby pozorovali vzácne druhy vtákov a popritom využili ponuku originálnych miestnych špecialít. Nórski stakeholdri prezentovali spôsoby rozširovania ekoturizmu v danej oblasti.
V sídle Národného parku Varanger Peninsula zriadili originálne interaktívne informačne centrum, ktoré navštevujú prevažne mladšie vekové kategórie. Exkurzia k tamojšej chránenej prírodnej rezervácii bola obohatená o stretnutie s nórskym strážcom prírody, ktorý má oveľa väčšie kompetencie než naši strážcovia na Slovensku. Okrem iného vysvetľoval využiteľnosť a zveľaďovanie tohto územia pre soft turizmus bez zásahov do prostredia. Slovenských stakeholdrov z Uličskej doliny, ktorí sú partnermi projektu, zaujala svojou účelnosťou drevená pozorovateľňa. Využívajú ju najmä milovníci fotografovania.
Turistov nepochybne dokáže osloviť tamojšie ostrovné mesto Vardo s bohatou kultúrou a vkusnou prírodnou scenériou. Ponúka množstvo vyhliadok a múzeí. Populárny je odtiaľ presun loďou na malý ostrov Hornoya. Ten je chránenou prírodnou rezerváciou a zároveň hlavnou atrakciou NP Varanger Peninsula. Návštevníci sa tam môžu kochať krásou 150 tisíc morských vtákov, prebývajú tam jedinečné druhy a je s nimi možný kontakt priamo z blízka.
Zástupcovia Štátnej ochrany prírody SR, NP Poloniny, Užanského národného prírodného parku a stakeholdri z Uličskej doliny si zobrali zo študijnej cesty množstvo podnetov. Tie by radi realizovali v prihraničnej oblasti projektu „Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj“ tak na slovenskej ako aj ukrajinskej strane. Načerpali poznatky, ktoré budú chcieť zúročiť a aplikovať priamo v praxi vo svojich oblastiach. Získali inšpiráciu pre zapojenie miestnych komunít do manažmentu ochrany prírody, videli účinné príklady využitia tamojšieho obyvateľstva na zapojenie sa do soft turizmu ponukou svojich výrobkov a služieb. Prenos nórskeho know-how je potrebné šíriť aj do iných území v rámci Biosférických rezervácií. Modelovým územím v tomto prípade je na Slovensku Biosférická rezervácia Poľana. Preto sa študijnej cesty zúčastnila aj riaditeľka CHKO Poľana.

Workshop k realizácii stratégii mäkkého cestovného ruchu a školenie strážcov prírody

V Kostryne na Ukrajine sa 23. a 24. mája uskutočnil Workshop k stratégii mäkkého cestovného ruchu v rámci projektu „Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj“, ktorý je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Organizátorom workshopu bol Výskumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity (VÚVB) v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR a partnermi projektu. Workshopu sa zúčastnilo takmer 50 odborníkov a stakeholderov z Užanského národného prírodnom parku, Národného parku Poloniny a CHKO Vihorlat. Prof. Marián Janiga (VÚVB) a Björn Frantzen (NIBIO) zúčastneným prezentovali opatrenia a návrhy na zlepšenie situácie a budúcnosti cezhraničnej spolupráce Slovenska a Ukrajiny s cieľom podporiť rozvoj miestnych komunít a iniciatív, zlepšiť spoluprácu na regionálnej úrovni a zapojiť stakeholdrov do procesu rozvoja mäkkých foriem cestovného ruchu. Prezentované boli viaceré príklady rozvoja mäkkých foriem cestovného ruchu v chránených územiach, pričom nórsky partner prezentoval spôsob ochrany prírody a rozvoj mäkkého cestovného ruchu v Národnom parku Varanger v Nórsku. Počas workshopu boli organizované aj viaceré pracovné stretnutia s cieľom zozbierať podkladové údaje pre tvorbu štúdie TUR v Užanskom prírodnom národnom parku a prebiehalo aj školenie strážcov prírody na základe know-how nórskeho partnera projektu na príklade rozvoja Birdwatching-u v Nórsku a vo svete. Tieto školenia prebehli tak na ukrajinskej ako aj slovenskej strane.

školenie strážcov prírody fotky

Stretnutie samospráv v Novej Sedlici

V Novej Sedlici v zariadení LPM Ulič sa stretli v stredu 13. apríla zástupcovia samospráv zo Slovenska a Ukrajiny. Podujatie organizovalo Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina (SOMUD) vyčlenených financií v rámci projektu „Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj“, ktorý je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. Zúčastnilo sa ho sedem starostov obcí zo slovenskej strany, ktoré sa zapojili do projektu, a desať starostov z ukrajinskej strany. Prítomní boli aj zástupcovia Štátnej ochrany prírody SR, ktorá je prijímateľom grantu. V úvode sa prezentoval projekt, ktorý je v programovej oblasti cezhraničná spolupráca Slovensko – Ukrajina zameraný predovšetkým na podporu mäkkých foriem cestovného ruchu v Národnom parku Poloniny a v Užanskom národnom prírodnom parku. Predstavitelia samospráv si vymenili doterajšie vzájomné poznatky a skúsenosti a načrtli možnosti spolupráce v rámci projektu Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj. Na stretnutí zaznelo množstvo podnetných a inšpirujúcich návrhov ako cezhraničné chránené územia využiť na podporu mäkkých foriem cestovného ruchu a pozdvihnúť región v rámci ekoturizmu.


Otváracia konferencia odštartovala projekt

V utorok 12. januára Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) uskutočnila otváraciu konferenciu, ktorou odštartovala slovensko – ukrajinský projekt „Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj“, ktorý je zameraný na cezhraničnú spoluprácu.
Na slovenskej strane sa projekt sústreďuje na územie Národného parku Poloniny a Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat a na Ukrajinskej strane Užanský národný prírodný park. Podporu získal projekt z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.
Na konferencii sa zúčastnili okrem slovenských partnerov a ukrajinských partnerov projektu aj partneri z Nórska (NIBIO – Nórsky inštitút pre bioekonomický výskum, Národný park Varanger), ktorí predstavili aktivity svojich organizácii a poskytli náhľady na rozvoj ekoturizmu v Nórsku.
Otváracia konferencia - upútavka [pdf]
Prezentácie [7z]

Viac info získate:
http://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2016/tlacove-spravy-januar-2016/v-humennom-predstavia-slovensko-ukrajinsky-projekt-zamerany-ochranu-prirody.html
http://humenne.korzar.sme.sk/c/8120526/projekt-bude-prezentovat-poloniny.html
http://www.rusyn.sk/projekt-bude-prezentovat-poloniny/
http://www.teraz.sk/slovensko/chranene-uzemia-slovenska-a-ukrajiny/175871-clanok.html?mostViewedArticlesInSectionTab=0
http://www.hux.sk/nase-clanky/hobby/item/89087-slovensko-ukrajina-spolupraca-napriec-hranicou
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/9936/84853?p=fl