Reporting podľa článku 17 smernice o biotopoch za obodbie rokov 2007 - 2012 cela správa [pdf]

Úvod

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v spolupráci s ďalšími organizáciami a expertmi v závere roka 2013 pripravila oficiálnu správu o stave biotopov a druhov európskeho významu za obdobie rokov 2007 – 2012 a prostredníctvom odobrenia zo strany Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky správu odovzdala Európskej komisii. Správa poskytuje detailné informácie o rozšírení, areáli, vplyvoch a ohrozeniach, hodnotení stavu a ďalších parametroch pre každý biotop/druh eur. významu zvlášť a teda poskytuje najaktuálnejšie a najkomplexnejšie vecné informácie o uvedenej problematike. Pripravený dokument v úvodnej časti pojednáva o procese a metodike prípravy samotnej správy. V ďalšej časti obsahuje sumárne vyhodnotenia, štatistiky, grafy, ktoré analyzujú samotné výsledky správy. Nasledovnú a najrobustnejšiu časť potom tvoria samotné „reporty” pre jednotlivé biotopy a druhy, v ktorých sú uvedené čiastkové informácie z databázy ako aj mapy rozšírenia a mapy areálu pre jednotlivé biotopy a druhy eur.významu.

1 Informácie o procese prípravy správy

1.1 Použité údaje pri príprave správy (reportingu)

V prípade vyšších rastlín sú pre reporting použité najmä údaje z Čiastkového monitorovacieho systému BIOTA (ČMS Biota) a projektu „ŠF Monitoring". Od roku 2005 podlieha systematickému monitoringu 37 rastlinných druhov európskeho významu. Monitorovaná je väčšina známych lokalít jednotlivých druhov, u vzácnych druhov sú monitorované všetky ich známe lokality. Kvalita údajov je teda pri vyšších rastlinách založená na podrobnom monitoringu, ktorý kontinuálne realizujú pracovníci ŠOP SR. Spracovaný reporting stavu živočíchov vychádza najmä z údajov získaných z Informačného systému taxónov a biotopov (ISTB) - výskytové dáta, ČMS Biota (druhy Emys orbicularis, Lutra lutra, Rupicapra rupicapra tatrica, Marmota marmota latirostris, Spermophilus citellus), z publikovaných údajov, zadaných výskumov (ryby, chrobáky, vážky a motýle v rokoch 2006 - 2008) a od expertov pre jednotlivé skupiny.

Kvalita údajov o biotopoch do veľkej miery závisí od údajov zapracovaných ďalšími organizáciami (DAPHNE, Národné lesnícke centrum, atď.), čiastkovo sú údaje spracované z niektorých projektov vykonávanými ŠOP SR (napr. mokrade, modráčiky). Systematický monitoring všetkých druhov a biotopov európskeho významu začína až rokom 2013 prostredníctvom projektu „ŠF Monitoring". Údaje z tohto roku monitorovania sú väčšinou použité len na spresnenie informácií a budú slúžiť predovšetkým ako podklad pre prípravu reportu za obdobie 2013 - 2018.

Dôležitým podkladom pre prípravu uvedenej správy za roky 2007 - 2012 o stave druhov a biotopov je prvotný reporting (2004-2006), ktorý definoval výskyt, areál, trendy, stav druhov a biotopov a ďalšie stanovené parametre, ktoré terajší reporting aktualizuje a dopĺňa. Upozorňujeme, že použité dáta pre prípravu reportingu boli veľmi obmedzené a vzhľadom na doteraz chýbajúci celoplošný monitoring má tomu primeranú kvalitu aj samotná výsledná správa. Neexistencia komplexného mapovania biotopov a monitoringu za posledné obdobie teda vo výraznej miere ovplyvňuje finálny výsledok, pretože pre niektoré polia a ich adekvátne vyplnenie neexistujú dostatočné podklady, na čo môže EK upozorniť.

 

1.2 Postup pri spracovávaní jednotlivých údajov pre reporting

1.2.1 Úvodná fáza prípravy

Úvodná fáza prípravy správy vyžadovala predovšetkým predpripravenie dát v požadovanej štruktúre takým spôsobom, aby spĺňal základné požiadavky formátu a bolo možné ďalej s údajmi pracovať.

Vzhľadom na nový formát reportingu Európskej komisie, ktorý upravuje niektoré polia, dopĺňa a mení štruktúru samotnej databázy a definuje presne požadované štandardy na GIS vrstvy oproti pôvodnému formátu správy, bolo potrebné v prvom kroku pôvodné údaje modifikovať, doplniť a prispôsobiť novému formátu.

Transformácia a doplnenie databázy sa týkalo nasledovných skupín údajov:

1. Kompatibilné údaje, ktoré boli v súlade z novým formátom boli prevzaté do databázy „art 17 reporting tool" 1:1.

2. Upravené údaje si vyžadovali prispôsobiť formát prostredníctvom databázových krokov, tak aby mohli byť vložené do samotnej databázy „art 17 reporting tooľ' už v požadovanej upravenej verzii.

3. Transformované údaje, si vyžadovali úplnú zmenu. Týkali sa prekódovania vplyvov a ohrození podľa aktuálne platného číselníka, kde vo viacerých krokoch boli priradené nové kódy. Vplyvy a ohrozenia boli kompletne zrevidované pre všetky biotopy a druhy.

4. Chýbajúce údaje, ktoré v predošlom formáte neboli požadované, boli doplnené na základe dostupných podkladov.

V nasledujúcej časti uvádzame niektoré podrobnosti procesu transformácie a prípravy v úvodnej fáze.

Postup pri stanovení veľkosti populácií (v jedincoch) je jednou z nových súčastí terajšieho formátu. Z databázy informačného systému taxónov a biotopov (ISTB) boli vyexportovane všetky údaje o druhoch eur. významu. Dáta boli rozdelené zvlášť pre alpský a panónsky bioregión, pretože hodnotenie veľkosti populácie musí byť spracované samostatne. Následne boli prostredníctvom funkcie „dissolve" zlúčené všetky jednotlivé druhy s pridaním spočítania početnosti druhov v jednotlivých záznamoch. Vychádzali sme z predpokladu, že celoslovensky zbierané údaje prostredníctvom jednotlivých expertov na správach ŠOP SR a externých spolupracovníkov budú dostatočne štatisticky preukaznou vzorkou pre čiastkové údaje o populácii jednotlivých druhov. Následne boli údaje pre jednotlivé druhy extrapolované o pomernú časť, v ktorej sa zohľadnil fakt, či sa jedná o druh pomerne poznaný, stavovca alebo bezstavovca a a či je atraktívnym druhom, ktorému sa venuje viac pozornosti a teda existuje pre neho aj viac údajov. Následne bola stanovená početnosť zaradená do odporúčaného intervalu podľa manuálu pre reporting. Uvedený postup bol použitý len pri druhoch, pri ktorých neexistovali presnejšie údaje o početnosti. V prípade druhov rastlín boli použité presné rozsahy početnosti na základe podrobného monitoringu. V prípade niektorých lepšie poznaných druhov, niektorých cicavcov (napr. kamzík, syseľ, vydra) boli taktiež použité presnejšie čísla, keďže tieto druhy sú lepšie poznané a teda aj ich početnosť je presnejšie stanovená.

Stanovenie početnosti v územiach Nátura 2000 bolo následne spracované na základe údajov v SDF nasledovným spôsobom. V prvom kroku boli územia rozdelené podľa bioregiónov na alpský a panónsky. Následne boli vyexportovane jednotlivé hodnotenia populácie podľa samotných území a zadefinovaný priemer pre jednotlivé hodnotenia A, B, C, D v percentách. Priemerný rozsah percent, ktorý vyšiel z definovaných údajov bol následne vztiahnutý k veľkosti populácie stanovenej v predošlom kroku, opäť vložený do vhodného rozsahu hodnôt veľkosti populácie a následne zapísaný do databázy.

Stanovenie výmery biotopov v územiach Nátura 2000 bolo vykonané na základe databázy SDF, z ktorej boli v prvom kroku územia rozdelené na alpský a panónsky bioregión. Následne podľa prerátania výmery z percent pokryvnosti daného biotopu v UEV boli zosumarizované podľa jednotlivých biotopov za bioregión spolu a po sčítaní vložené do databázy. Následne boli zadefinované vhodné rozsahy jednotlivých údajov.

Pri vytváraní nových GIS vrstiev bol použitý prístup transformácie pôvodného reportingu, doplneného o nové dáta, ktoré pribudli do databázy za obdobie posledných 6 rokov. Transformácia prebiehala na rôznych úrovniach podľa predošlých podkladov. V prípade biotopov a rastlín išlo o pôvodné vrstvy v sieti 1 x 1 km, v prípade živočíchov bol výskyt v sieti databanky fauny Sloevneska (DFS). Nový formát určuje štandard a požaduje všetky vrstvy rozšírenia v sieti ETRS 10 x 10 km. Z uvedeného dôvodu, boli všetky vrstvy pretransformované, avšak pri transformácii jednej siete do druhej vznikajú odchýlky, ktoré nie je možné eliminovať. Po vytvorení nových vrstiev z podkladu pôvodného reportingu bola každá vrstva revidovaná, odstránené evidentné chyby a staré údaje. Ak to bolo možné, následne boli pridávané nové údaje pre každý druh/biotop zvlášť na základe nových poznatkov za posledné reportingové obdobie. Pre každý novo pridaný GRID (štvorec) existuje podkladový údaj, prípadne zdôvodnenie, rozdielu oproti minulému reportovaciemu obdobiu, kedy mnohokrát nebolo možné identifikovať podkladové dáta, alebo existovali len nepresné údaje.

Cieľom úvodnej fázy bola príprava databázy tak, aby všetky záznamy mali vyplnené potrebné povinné polia a pripravené mapy (vrstvy) rozšírenia v požadovanom formáte.

1.2.2 Prostredná fáza prípravy

Po príprave databázy v novom formáte a GIS vrstiev výskytu druhov a biotopov prebiehalo pripomienkovanie expertmi na národnej úrovni. Expertom boli pripravené všetky potrebné podklady a to konkrétne rozdelené databáza s predvyplnenými údajmi, mapy rozšírenia v online prehliadači a taktiež *.jpeg exporty jednotlivých máp. Vytvorené boli podrobné inštrukcie, podľa ktorých experti pripomienkovali databázovú aj mapovú časť. Do aktívneho pripomienkovania bolo prostredníctvom projektu OPŽP „Príprava a zavedenie monitoringu druhov a biotopov a zlepšenie informovania verejnosti (ďalej len „ŠF Monitoring") zapojených viac ako 30 národných expertov, ktorí boli prostredníctvom zmluvného dodávateľa oslovení a následne kontrahovaní na pripomienkovanie špecificky pridelených biotopov/druhov podľa oblasti ich špecializácie. Experti vpisovali svoje pripomienky priamo do databázy a taktiež priamo tam zdôvodňovali svoje návrhy na jednotlivé zmeny.

Pripomienky k mapám rozšírenia vkladali do pripravených *.xls súborov pre jednotlivé druhy a biotopy, do ktorých vpisovali čísla GRIDov na pridanie, odstránenie a zdôvodnenie navrhovaných zmien. V prípade lesných biotopov ich distribúciu navrhlo Národné lesnícke centrum (NLC) na základe lesníckej typológie a podľa požiadavky ŠOP SR aj na základe kritérií nového metodického pokynu „Mapovanie lesných biotopov" (ŠOP SR, jún 2013). Výmery lesných biotopov boli predmetom osobitného rokovania ŠOP SR s NLC. Rovnako, tak ako v prípade expertov pripomienkujúcich cez uvedený projekt, mali možnosť pripomienkovať aj členovia novo zriadenej koordinačnej rady pre reporting podľa čl. 17 smernice o biotopoch. Z koordinačnej rady sa pripomienkovania zúčastnili len experti, ktorých zastrešoval aj uvedený projekt. Ostatní členovia koordinačnej rady sa k podkladom nevyjadrili. Ďalej boli pripravené podklady samostatne pre veľké šelmy, ktoré boli zaslané na pripomienkovanie rade pre veľké šelmy. Obdržali sme pripomienky od troch členov. Po obdržaní pripomienok od jednotlivých externých expertov, boli postupne zmeny zapracovávané do databázy, aj do máp rozšírenia. V rámci databázy došlo k viac ako 6000 zmenám (z toho cca 3000 vecných), v rámci pripomienkovania máp rozšírenia sa jednalo o viac ako 1000 úprav.

Po zapracovaní pripomienok od externých expertov, boli spracované podklady zaslané na pripomienkovanie jednotlivým organizačným útvarom ŠOP SR. Pripomienky zaslalo viac než 20 expertov ŠOP SR, ktorých pripomienky boli zohľadnené. Vyjadrovali sa predovšetkým k mapám rozšírenia.

Z uvedeného vyplýva, že do prípravy terajšieho reportu bolo zapojených viac ako 50 expertov na národnej úrovni.

 

1.2.3 Finálna fáza prípravy

Vo finálnej fáze prípravy boli vykonané predovšetkým porovnania zmien, ktoré nastali oproti predošlému obdobiu vo väčšine parametrov. Po identifikovaní zmien boli vykonané potrebné zásahy do databázy kvôli korektnosti údajov. V nadväznosti na to boli vykonané aj logické kontroly, ktoré pomohli identifikovať ešte neupravené nezrovnalosti.

Vykonané logické kontroly:

Druhy

1. Veľkosť populácie nesmie byť väčšia ako veľkosť populácie v územiach Nátura 2000.

2. Kontrola pokryvnosti populácií druhov v územiach Nátura 2000.

3. Priaznivá referenčná populácia nesmie byť väčšia ako skutočná populácia, ak je celkové hodnotenie stavu populácie v priaznivom stave.

4. Priaznivý referenčný areál nesmie byť väčší ako areál, ak je celkové hodnotenie stavu areálu v priaznivom stave.

5. Biotop druhu nesmie byť väčší ako jeho areál.

6. Kontrola celkového hodnotenia stavov podľa hodnotiaceho matrixu (pravidiel definovaných v metodike EK).

7. Kvalita údajov vysoká a zároveň klesajúci trend.

8. Mapa areálu zahŕňa všetky GRIDy mapy rozšírenia.

Biotopy:

1. Veľkosť pokryvnosti biotopu nesmie byť väčšia ako jeho areál.

2. Pokryvnosť v územiach Nátura 2000 nesmie byť väčšia ako pokryvnosť v bioregióne.

3. Kontrola pokryvnosti biotopov v územiach Nátura 2000

4. Priaznivý referenčný areál nesmie byť väčší ako skutočný areál, ak je celkové hodnotenie stavu areálu v priaznivom stave.

5. Priaznivá referenčná pokryvnosť nesmie byť väčšia ako pokryvnosť v bioregióne, ak je hodnotenie pokryvnosti je v priaznivom stave.

6. Kontrola matrixu a celkového hodnotenia stavov, či sú v súlade s pravidlami.

7. Kvalita údajov vysoká a zároveň klesajúci trend.

8. Mapa areálu zahŕňa všetky GRIDy mapy rozšírenia.

Po vykonaní logických kontrol boli vykonané ďalšie úpravy, tak aby bola logika jednotlivých údajov v databáze správna.

V rámci finálnej fázy boli pripravené taktiež mapy areálu. Pri ich tvorbe bola základom už finálna mapa rozšírenia, z ktorej boli prostredníctvom GIS nástroja „range tool" vygenerované mapy areálu. Pri každom druhu/biotope boli zvažované jeho ekologické faktory a podľa toho mu bol prisúdený vhodný areálový variant. Pre vyplnenie medzier (Gap) boli použité hodnoty 0, 1, 2 alebo 3, podľa špecifík jednotlivého druhu alebo biotopu. V prípade vyšších rastlín „range tool" použitý nebol, vzhľadom na pomerne dobré údaje o areáli, ktoré by sa prostredníctvom tohto nástroja iba znepresnili.

 

2 Všeobecné informácie

2.1 Počet území európskeho významu (SCI a SAC)

Nižšie uvedená tabuľka uvádza celkový počet a celkovú rozlohu území navrhnutých a vyhlásených podľa smernice o biotopoch (lokality významné pre Spoločenstvo - SCI a osobitných oblastí ochrany - SAC), súhrnnú rozlohu lokalít.

 

Spolu

Počet

Rozloha (Ha)

SCIs & SACs

473

584349.84

SACs *

305

384933.17

*stav k 1.1.2014

2.2 Počet území s komplexnými programami starostlivosti (článok 6 (1))

Počet území, pre ktoré boli prijaté komplexné programy starostlivosti: 8

Percento plochy území, ktorá je pokrytá komplexnými programami starostlivosti: 1%

Počet území, pre ktoré programy starostlivosti sú v príprave: 131

3 Počet biotopov a druhov európskeho významu

Tabuľka v tejto časti uvádza počet typov biotopov a druhov / poddruhov v každej prílohe smernice o biotopoch podľa biogeografických oblastí na Slovensku.

Bioregión

 

Biotopy

Druhy

Príloha I

Príloha II

Príloha IV

Príloha V

Neprioritné

Prioritné

Neprioritné

Prioritné

Vrátane druhov v prílohe II

Bez druhov v prílohe II

Vrátane druhov v prílohe II

Bez druhov v prílohe II

Počet biotopov a druhov

44

22

110

23

138

44

24

15

67

133

138

24

Alpský

41

16

92

21

117

39

21

14

Panónsky

28

16

89

8

109

40

21

13

 

Počet okrajových a sporadických výskytov biotopov: 0

Počet okrajových a sporadických výskytov druhov: 4

Počet druhov vyhynutých pred prijatím smernice o biotopoch: 23

Počet druhov vyhynutých po prijatí smernice o biotopoch: 0

 

4 Informácia o stave biotopov a druhov európskeho významu

4.1 a) Celkové hodnotenie stavu biotopov a druhov eur. významu (%)

Nasledovné grafy zobrazujú stav biotopov a druhov eur. významu v Slovenskej republike v kategóriách priaznivého stavu (FV, U1, U2 a XX) a porovnanie stavu s predošlou periódou reportingu. Informácie, na ktorých sú založené údaje na obrázkoch sú uvedené v tabuľke.

Stav biotopov eur. významu

Stav druhov eur. významu

FV - Priaznivý XX – Neznámy U1 – Nepriaznivý - nevyhovujúci U2 – Nepriaznivý - zlý

 

Rok hodnotenia

Biotopy

Druhy

FV

XX

U1

U2

FV

XX

U1

U2

2007

30

11

48

13

52

103

100

65

2013

39

6

44

12

63

60

130

63

 

 

4.1 b) Percento hodnotení zmien stavu medzi jednotlivými periódami podávania správy

Nasledujúca tabuľka ukazuje percentuálne hodnotenie zmien v stave biotopov a druhov medzi dvoma reportingovými periódami (2001-2006 a 2007-2013) a percentá všetkých zmien, kde zmena bola označená ako skutočná zmena stavu v realite a nie len na základe lepších poznatkov. Údaje boli prevzaté z tzv "audit trail ", kde Slovenská republika zdôvodnila podstatu zmien. Podrobné výsledky z tzv. “audit trail” sú uvedené v kapitole 8.

 

Druhy

Biotopy

% zmenených hodnotení

24%

23%

% zmien hodnotených ako skutočné zmeny

4%

3%

 

4.2 Zlepšujúci sa/zhrošujúci sa trend stavu biotopov a druhov eur. významu v nepriaznivom stave. (%)

Nasledovné grafy uvádzajú pomer hodnotení v nepriaznivom stave (U1 & U2), ktoré sa zlepšujú, zhoršujú, sú stabilné alebo ich trend stavu nie je známy.

Biotopy – celkový trend v hodnotení stavu

Druhy - celkový trend v hodnotení stavu

U (+) = nepriaznivý (nevyhovujúci a zlý), ale zlepšujúci sa , U (=) = nepriaznivý, ale stabilný, U (-) = nepriaznivý a zhoršujúci sa, U (x) =  nepriaznivý a trend stavu je neznámy

Nasledovná tabuľka uvádza trendy v stave biotopov a druhov eur. významu samostatne v tých prípadoch, kde bolo hodnotenie stavu nepriaznivé – nevyhovujúce (U1) a nepriaznivé – zlé (U2).

Kvalifikátory trendu stavu

U1+

U1=

U1-

U1x

U2+

U2=

U2-

U2x

Biotopy

0

36

8

0

1

5

6

 0

Druhy

9

66

52

3

1

27

35

 0

 

Poznámka: U1+ = nepriaznivý – nevyhovujúci, ale zlepšujúci sa, U1= = nepriaznivý – nevyhovujúci, ale stabilný, U1- = nepriaznivý – nevyhovujúci a zhoršujúci sa, U1x = nepriaznivý - nevyhovujúci a trend stavu je neznámy, U2+ = nepriaznivý – zlý, ale zlepšujúci sa, U2= = nepriaznivý – zlý, ale stabilný, U2- = nepriaznivý – zlý a zhoršujúci sa, U2x = nepriaznivý - zlý a trend stavu je neznámy

4.3 Celkové hodnotenie stavu biotopov a druhov eur. významu podľa jednotlivých biogeografických regiónov (%)

Nasledovné grafy uvádzajú percentuálne hodnotenie stavu podľa biogeografických regiónov samostatne pre biotopy a druhy eur. významu.

 

Stav biotopov v alpskom a panónskom biogeografickom regióne

Stav druhov v alpskom a panónskom biogeografickom regióne

Poznámka: širšia línia v grafe odpovedá perióde reportingu za roky 2007 – 2012, užšia línia pod ňou zobrazuje údaje z reportingovej periódy za roky 2004 – 2006. Počet v zátvorkách uvádza počet hodnotení stavu v jednotlivých bioregiónoch v perióde rokov 2007 – 2012.

 

4.4 Celkové hodnotenie stavu podľa jednotlivých skupín biotopov/druhov (%)

Nasledovné grafy ukazujú percento hodnotenia podľa skupín biotopov a druhov. Na hornej širšej lište sú zobrazené údaje za reportingovú periódu 2007 – 2012 a za roky 2004- 2006 na spodnej užšej lište. Sumárne číselné informácie na základe ktorých je graf vytvorený sú uvedené v tabuľke pod grafom.

4.4.1 Biotopy

Správa hodnotí pre Slovenskú republiku 66 typov biotopov európskeho významu, ktoré môžeme kategorizovať do deviatich skupín. Početné sú skupiny lesných (19) a travinno-bylinných (15) biotopov. Najmenej je u nás zastúpená skupina slanomilných biotopov (2), pieskov (1) a tvrdolistých krovín (1). Okrem nich odlišujeme sladkovodné biotopy (9), vresoviská a krovinové biotopy mierneho pásma (5), rašeliniská (6) a skalné biotopy a jaskyne (8). 

stav_biotopov

Stav biotopov podľa jednotlivých skupín

Poznámka: širšia línia v grafe odpovedá perióde reportingu za roky 2007 – 2012, užšia línia pod ňou zobrazuje údaje z reportingovej periódy za roky 2004 – 2006. Počet v zátvorkách uvádza počet hodnotení stavu v jednotlivých bioregiónoch v perióde rokov 2007 – 2012.

Slaniskové biotopy patria medzi najohrozenejšie biotopy v celoeurópskom meradle. Ich stav je na Slovensku hodnotený ako nepriaznivý-zlý. Rovnako aj čiastkové hodnotenia areálu, štruktúry a funkcií, i vyhliadky do budúcnosti sú hodnotené ako nevyhovujúce alebo zlé.

 

Vrchoviská, rašeliniská a slatiny sú biotopy, u ktorých zmeny vo vodnom režime a nedostatočný manažment spôsobujú zhoršovanie stavu až degradáciu biotopov. Ich stav je na Slovensku hodnotený ako nepriaznivý-nevyhovujúci až nepriaznivý-zlý.

Ďalšou skupinou biotopov, ktorej stav je hodnotený ako nepriaznivý-nevyhovujúci, sú pieskové biotopy vyskytujúce sa u nás len na Borskej nížine na nespevnených kyslých pieskových dunách. Ohrozené sú zalesňovaním a sukcesiou.

 

Tvrdolisté kroviny sú reprezentované biotopom porastov s borievkou obyčajnou. Ich stav sa v porovnaní s predchádzajúcim reportovaným obdobím zmenil na nepriaznivý-nevyhovujúci. Súvisí to s nepriaznivo hodnotenými vyhliadkami do budúcnosti, ktoré vychádzajú z vplyvov sukcesie a čistením extenzívne využívaných trávnych porastov od náletových drevín a krov.

 

Vodné biotopy (horské vodné toky, stojaté vody) závislé od dynamiky vodných tokov a primeranej kvality, vresoviská a kríčkové biotopy závislé od občasného a cieleného manažmentu a travinno-bylinné biotopy vyžadujúce pravidelný manažment sa nachádzajú medzi hodnotením stavu priaznivý až nepriaznivý-zlý.

 

Relatívne najmenej ohrozenou skupinou sú skalné a sutinové biotopy a jaskyne.

 

 

Skupina

Rok hodnotenia

Biotopy

FV

NA

XX

U1

U2

Slaniská

 

2007

 

 

 

 

3

2013

 

 

 

 

3

Pieskové biotopy

 

2007

 

 

 

1

 

2013

 

 

 

1

 

Vodné biotopy

 

2007

 

 

5

8

2

2013

6

 

2

7

 

Vresoviská a kroviny

 

2007

4

 

 

3

 

2013

4

 

 

3

 

Tvrdolisté kroviny

 

2007

1

 

 

1

 

2013

 

 

 

2

 

Travinno bylinné biotopy

 

2007

3

 

2

16

2

2013

7

 

 

13

2

Vrchoviská, rašeliniská a slatiny

 

2007

 

 

 

8

1

2013

 

 

 

7

1

Skalné biotopy

 

2007

10

 

4

 

 

2013

10

 

4

 

 

Lesné biotopy

 

2007

12

 

 

11

5

2013

12

 

 

11

6

4.4.2 Druhy

V rámci druhov eur. významu bol vyhodnotený stav a ďalšie parametre podľa schváleného formátu pre 195 druhov, ktoré majú v nasledovnom grafe uvedené hodnotenie stavu podľa jednotlivých skupín.

stav_druhov

Stav druhov podľa jednotlivých skupín

 

Poznámka: širšia línia v grafe odpovedá perióde reportingu za roky 2007 – 2012, užšia línia pod ňou zobrazuje údaje z reportingovej periódy za roky 2004 – 2006. Počet v zátvorkách uvádza počet hodnotení stavu v jednotlivých bioregiónoch v perióde rokov 2007 – 2012.

Skupina

Rok hodnotenia

Druhy

FV

NA

XX

U1

U2

Nižšie rastliny

 

2007

 

 

7

4

 

2013

 

 

5

6

 

Vyššie rastliny

 

2007

13

 

3

23

19

2013

11

 

 

27

18

Mäkkýše

 

2007

4

 

3

2

3

2013

5

 

 

6

1

Článkonožce

 

2007

21

 

21

14

22

2013

36

 

8

18

16

Ryby

 

2007

5

 

32

3

 

2013

5

 

10

18

6

Obojživelníky

 

2007

1

 

1

17

6

2013

1

 

1

17

6

Plazy

 

2007

4

 

 

10

1

2013

 

 

 

10

5

Cicavce

 

2007

4

 

36

26

14

2013

4

 

36

28

11

Iné bezstavovce (Hirudo medicinalis)

 

2007

 

 

 

1

 

2013

1

 

 

 

 

 

4.4.2.1 Nižšie a vyššie rastliny

Lepší stav zachovania dosahujú rastliny, ktoré sa vyskytujú v alpskom bioregióne (stredná a severná časť Slovenska), čo vyplýva z menšieho narušenia prírodného prostredia. K najviac ohrozeným druhom aj naďalej patria napr. jesienka piesočná (Colchicum arenarium) a kosatec piesočný (Iris humilis subsp. arenaria), ktoré na Slovensku rastú len na jedinej lokalite (s viacerými mikrolokalitami) v blízkosti Štúrova, na severnej hranici svojho areálu. Jedinú lokalitu na Slovensku majú aj kosienka karbincolistá (Serratula lycopifolia) či mečík močiarny (Gladiolus palustris). Väčšina druhov, ktoré sa nachádzajú v nepriaznivom stave ochrany, sa vyskytuje na veľmi špecifických a zraniteľných typoch biotopoch (rašeliniská, slatiny, podmáčané lúky, viate piesky, atď.). Najväčšiu skupinu tvoria rastliny, ktoré sa nachádzajú v nevyhovujúcom stave. V priaznivom stave ochrany sa na Slovensku nachádzajú druhy ako snežienka jarná (Galanthus nivalis), zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata) a ďalšie, ktoré sú v západnej Európe už pomerne vzácne alebo sa tam už vôbec nevyskytujú, napr. cyklámen fatranský (Cyclamen fatrense), lyžičník tatranský (Cochlearia tatrae), či vrchovka alpínska (Tozzia carpathica). V rozpore s pomerne jasným hodnotením vyšších rastlín je v súčasnosti pri 45 % neznámy stav zachovania machorastov (nižších rastlín). Zavedený systematický monitoring zlepšuje poznanie nižších rastlín eur. významu vo významnej miere a predpokladáme, že v ďalšom reportingovom kole už budú z hľadiska stavu hodnotené všetky druhy nižších rastlín eur. významu.

 
4.4.2.2 Bezstavovce

4.4.2.2.1 Motýle

Zo skupiny motýľov najhoršie hodnotenie stavu má druh žltáčik zanoväťový (Colias myrmidone) (U2- ALP/PAN), druh očkáň mätonohý (Lopinga achine) (U2 ALP/PAN) a druh modráčik čiernoškvrnný (Maculinea arion) (U2- PAN). Naopak v priaznivom stave boli vyhodnotené napr. druhy ako napr. spriadač kostihojový (Callimorpha quadripunctaria) (FV ALP/PAN), priadkovec trnkový (Eriogaster catax) (FV ALP/PAN), modráčik bahniskový (Maculinea nausithous) (FV ALP/PAN), jasoň chochlačkový (Parnassius mnemosyne) (FV ALP/PAN) a niektoré ďalšie druhy motýľov eur. významu. Hodnotenie stavu do určitej miery odráža aj odhadovaná veľkosť populácie uvedená v nasledovnom grafe. Dôležité z hľadiska ochrany druhov sú určite tie druhy, ktoré majú odhadovanú početnosť pod 15000 jedincov.

 

Celkový stav motýľov eur. významu je na Slovensku podľa hodnotenia v správe pomerne pozitívny, pretože väčšina hodnotení druhov je v stave priaznivom. (64 %). Avšak je potrebné podotknúť, že 18 % hodnotení je v stave nepriaznivom – zlom (U2), ktoré jednoznačne indikujú potrebu zlepšenia stavu predovšetkým týchto druhov.

4.4.2.2.2 Chrobáky

U chrobákov sú v zlom stave niektoré druhy viazané na mŕtve drevo ako napr. boros Schneiderov (Boros schneideri) (U2- ALP), kováčik fialový (Liminiscus violaceus) (U2- PAN), drevník ryhovaný (Rhysodes sulcatus) (U2- PAN) a ďalšie. V priaznivom stave sa nachádzajú napr. druhy plocháč červený (Cucujus cinnaberinus), behúnik maďarský (Duvalius hungaricus), roháč veľký (Lucanus cervus). Z hľadiska veľkosti populácie odhady medzi jednotlivými druhmi sú pomerne odlišné, od malých populácií druhu borosa Schneidrovho (Boros schneideri), bystrušky Zawadského (Carabus zawadzkii) až po väčšie populácie menej vzácnych, ale stále významných druhov pre ekosystémy ako napr. roháča veľkého (Lucanus cervus) a ďalších druhov. Z hľadiska priorít pre ochranu je potrebné sledovať populácie, ktoré sú odhadované na 10000 jedincov a menej.

 

Z hľadiska hodnotenia stavu je väčšina druhov chrobákov eur. významu v nepriaznivom stave (54 %), čo je pomerne negatívna situácia a bude potrebné významne podporiť druhy aktívnym manažmentom a lepším zabezpečením ochrany pre túto ohrozenú skupinu.

4.4.2.2.3 Vážky

V prípade vážok bolo hodnotených len 5 druhov. V zlom stave boli hodnotené druhy vážka jednoškvrnná (Leucorrhinia pectoralis) (U2 ALP) a šidielko ozdobné (Coenagrion ornatum) (U2 PAN). V priaznivom stave boli vyhodnotené druhy pásikavec veľký (Cordulegaster heros) (FV ALP), vážka jednoškvrnná (Leucorrhinia pectoralis) (FV PAN) a klinovka žltonohá (Stylurus flavipes) (FV PAN). Z hľadiska odhadu veľkosti populácie početnejšie populácie majú druhy klinovka hadia (Ophiogomphus cecilia) a klinovka žltonohá (Stylurus flavipes). Naproti tomu druhy šidielko ozdobné (Coenagrion ornatum), pásikavec veľký (Cordulegaster heros) a vážka jednoškvrnná (Leucorhinia pectoralis) majú odhadovanú populáciu menšiu ako 10000 jedincov.

Pomer priaznivého/nepriaznivého stavu v prípade vážok eur. významu je v ich neprospech a teda väčšina hodnotení je uvádzaných v správe v stave nepriaznivom. Z tohto ohľadu je potrebné zabezpečiť zlepšenie stavu do budúcnosti a zvrátiť tak aktuálne negatívne hodnotenie.

 

4.4.2.2.4 Rovnokrídlovce

Z rovnokrídlovcov eur. významu sú v priaznivom stave hodnotené napr. druhy kobylka Štysova (Isophya stysi) (FV ALP/PAN), koník východný (Odontopodisma rubripes) (FV ALP/PAN). Pozitívne je, že žiadny z druhov nebol vyhodnotený v zlom stave (U2). V nevyhovujúcom stave bol vyhodnotený napr. druh sága stepná (Saga pedo) (U1 ALP/PAN). Z hľadiska odhadu veľkosti populácie nízkopočetné populácie sú odhadované pri druhoch sága stepná (Saga pedo) a koník Brunnerov (Paracaloptenus caloptenoides), avšak ani u druhov koník slovanský (Stenobothrus eurasius) a kobylka sedmohradská (Pholidoptera transsylvanica) odhadovaný počet jedincov nepresahuje veľkosť 12 000 jedincov a preto je potrebné im venovať náležitú pozornosť.

Pomer priaznivého stavu ku nepriaznivému je v prípade rovnokrídlovcov pozitívny a teda pravládajú hodnotenia v stave priaznivom. (59 %)

4.4.2.2.5 Mäkkýše

V priaznivom stave v alpskom aj panónskom bioregióne boli hodnotené dva druhy – pimprlík mokraďný (Vertigo angustior) a slimák záhradný (Helix pomatia). Uvedené druhy majú zároveň aj najväčšiu odhadovanú početnosť populácie. V zlom stave v panónskom bioregióne bol vyhodnotený druh pimprlík bruškatý (Vertigo moulinsiana), ktorý spolu s druhom pimprlík močiarny (Vertigo geyeri) majú zároveň najmenšiu odhadovanú veľkosť populácie.

 

 

Z hľadiska celkového vyhodnotenia stavu však prevládajú negatívne hodnotenia a teda väčšina druhov má hodnotenia v stave nepriaznivom. (58 %)

4.4.2.3 Plazy a obojživelníky

Celkový stav zachovania plazov a obojživelníkov vyplývajúci z údajov z reportingu je veľmi negatívny. Žiadny z hodnotených druhov plazov eur. významu nebol vyhodnotený v stave priaznivom.

Až 3 druhy plazov sú v zlom stave (U2). Všetky ostatné plazy sú hodnotené v stave nevyhovujúcom (U1). Sú to druhy ako napr. jašterica múrova (Podarcis muralis), ktorá je ohrozená sukcesiou a upustením od pôvodných foriem hospodárenia rovnako ako jašterica zelená (Lacerta viridis), kde zarastaním xerotermných krovín dochádza k úbytku vhodných biotopov. V panónskom bioregióne je v nepriaznivom stave (U2) aj korytnačka močiarna (Emys orbicularis).

Pri obojživelníkoch je situácia podobná. Skokan hnedý (Rana temporaria) je v priaznivom stave len v alpskom bioregióne, v panónskom mu bol prisúdený stav nevyhovujúci. Všetky ostatné druhy sú v nevyhovujúcom alebo zlom stave! Nepriaznivé závery stavu biotopov, v ktorých plazy a obojživelníky žijú, sú takmer totožné s celkovými závermi stavu druhov, čo naznačuje signifikantnú viazanosť plazov a obojživelníkov na svoje prostredie a jeho kvalitu.

Výsledky slovenského reportingu vôbec nie sú prekvapujúce. Aj v rámci celej Európy sa javí skupina plazov a obojživelníkov ako najviac ohrozená spomedzi všetkých druhov európskeho významu a je potrebné venovať im nemalú pozornosť.

Čiastkové závery teda naznačujú, že vzhľadom na silnú viazanosť týchto druhov na biotop, by mali byť manažmentové opatrenia zamerané práve na zlepšenie kvantity a kvality biotopov, v ktorých sa plazy a obojživelníky vyskytujú.

4.4.2.4 Ryby

Zo skupiny rýb sa v priaznivom stave nachádza len boleň dravý (Aspius aspius), lopatka dúhová (Rhodeus sericeus amarus) a hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio) v alpskom bioregióne, ktorých populácie a areál boli hodnotené ako vyhovujúce. Referenčná (cieľová) veľkosť populácie a areál všetkých ostatných druhov rýb však majú byť väčšie ako v súčasnosti. Celkový stav je klasifikovaný pri mnohých druhoch ako neznámy.

Alarmujúca je situácia s niektorými v minulosti bežnými druhmi rýb (hlavátka, lipeň, mrena), ktorých populácie sú v súčasnosti ohrozované najmä reguláciami tokov, výstavbou bariér (malé vodné elektrárne) a predáciou kormorána veľkého. Z kriticky ohrozených druhov sa na Slovensku zatiaľ vyskytujú mihule (Lampetra planeri, Eudontomyzon danfordi, E. mariae), kolky (Zingel streber, Z. zingel), hrúz Kesslerov (Gobio kesslerii), hrúz fúzatý (Gobio uranoscopus), blatniak tmavý (Umbra krameri) a čík európsky (Misgurnus fossilis), ktorých výskyt sa viaže len na málo slovenských tokov.

Napriek tomu, že sa v poslednom desaťročí v našich tokoch zlepšila čistota vody, v oblasti revitalizácie poškodených úsekov tokov a spriechodnenia riek máme obrovské rezervy.

Všeobecne môžeme povedať, že chránené druhy rýb sú malo preskúmané, preto bude nevyhnutné venovať im väčšiu pozornosť.

4.4.2.5 Cicavce

Hodnotených bolo 48 druhov cicavcov. S výnimkou všetkých u nás zaznamenaných 28 druhov netopierov a niektorých druhov hlodavcov, sa jedná o najlepšie preskúmanú skupinu živočíchov.

 

4.4.2.5.1 Hlodavce

V rámci skupiny hlodavcov je v priaznivom stave vyhodnotený len druh bobor vodný (Castor fiber). Všetky ostatné druhy hlodavcov sú v nepriaznivom stave, čo je pomerne negatívny výsledok.

4.4.2.5.2 Šelmy

Zo šeliem eur. významu boli v priaznivom stave hodnotené len druhy medveď hnedý (Ursus arctos) a vlk dravý (Canis lupus) v alpskom bioregióne. Všetky ostatné druhy boli vyhodnotené v nepriaznivom stave. V zlom stave (U2) bol vyhodnotený druh tchor stepný (Mustela eversmanii).

*Martes martes – 67500 jedincov

 

4.4.2.5.3 Netopiere

Stav väčšiny druhov netopierov bol hodnotený ako neznámy. Napriek realizácii čiastkového monitoringu netopierov je odhad ich populácií veľmi problematický a predpokladáme, že v nasledujúcom období už stav netopierov bude vyhodnotený. V zlom stave (U2) boli vyhodnotené druhy netopier sťahovavý (Miniopterus schreibersii) a netopier hryzavý (Nyctalus noctula).

 

Odhad početnosti netopierov eur. významu (jedince)


Myotis alcathoe

1

Hypsugo savii

30

Nyctalus lasiopterus

50

Pipistrellus kuhlii

125

Pipistrellus pygmaeus

150

Pipistrellus nathusii

325

Vespertilio murinus

375

Nyctalus leisleri

600

Myotis bechsteinii

1050

Myotis nattereri

1050

Rhinolophus ferrumequinum

2000

Eptesicus nilssonii

3000

Myotis brandtii

3025

Myotis blythii

3300

Myotis mystacinus

3300

Plecotus auritus

3300

Myotis daubentonii

6000

Nyctalus noctula

6000

Plecotus austriacus

6000

Myotis emarginatus

7250

Rhinolophus euryale

7500

Myotis dasycneme

7525

Miniopterus schreibersii

8000

Rhinolophus hipposideros

10750

Eptesicus serotinus

30000

Barbastella barbastellus

78000

Myotis myotis

157500

Pipistrellus pipistrellus

303000


4.4.2.5.4 Kopytníky

V rámci skupiny kopytníkov sa hodnotili dva druhy a to kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica) a zubor európsky (Bison bonasus). Pozitívnym výsledkom je, že v prípade kamzíka sa jeho stav zlepšil z kategórie nepriaznivý – zlý (U2) na kategóriu nepriaznivý – nevyhovujúci (U1) aj vďaka faktu, že sa za obdobie šiestich rokov od posledného hodnotenia veľkosť populácie takmer zdvojnásobila. Zubor európsky má stanovené hodnotenie stavu ako nepriaznivý – nevyhovujúci (U1).

4.5 Dôvody zmeny v hodnoteniach stavu medzi reportingovými periódami (%)

Nasledovná tabuľka poskytuje prehľad zdôvodnení zmien v paramatroch areál a výmera biotopu, populácia a biotop druhu medzi jednotlivými reportingovými periódami 2004 – 2006 a 2007 – 2012. Tabuľka udáva percento hodnotení biotopov a druhov pre ktoré bol čiaskotvý dôvod zmeny uvedený. Formát reportingu udáva tri rôzne zdôvodnenia zmeny: skutočná zmena stavu, zlepšenie poznatkov a použitie inej metódy pri príprave správy.

Dôvod zmeny

Biotopy

Druhy

Areál

Výmera biotopu

Areál

Veľkosť populácie

Biotop druhu

Skutočná zmena stavu

 0

4

2

3

Zlepšenie poznatkov

23

50

26

16

23

Použitie inej metódy

100

31

100

11

1

 

Poznámka:. Aj viac ako jeden dôvod môže byť uvedený pre každý biotop alebo druh.

 

5 Hodnotenie vplyvov a ohrození (%)

 

Nasledujúca sekcia poskytuje informácie o dôležitosti vplyvov a ohrození (agregovaných do hlavných oblastí) pre reportované biotopy a druhy eur. významu. Grafy znázorňujú percento hodnotení s uvedením aspoň jedného vplyvu/ohrozenia, ktorého dôležitosť bola vyhodnotená ako “vysoká”. Informácie o počte vplyvov a ohrození uvedeného typu sú uvedené v tabuľke pod grafmi.

vplyvy_ohrozenia_biotopy

% hodnotení pre biotopy, v ktorých bolo uvedené aspoň 1 vplyv/ohrozenie s hodnotením “vysoká dôležitosť”

vplyv ohrozenie

Vplyvy a ohrozenia

Biotopy

Vplyv

Ohrozenie

A - Poľnohospodárstvo

7

8

B - Lesníctvo

2

3

C – Ťažba surovín

2

4

I – Invázne druhy

2

1

J – Prirodzené modifikácie v ekosystéme

6

7

K - Prirodzené biotické a abiotické procesy (bez katastrof)

8

7

L - Geologické udalosti, prírodné katastrofy

1

4

 

vplyvy_ohrozenia_druhy

% hodnotení pre druhy, v ktorých bolo uvedené aspoň 1 vplyv/ohrozenie s hodnotením “vysoká dôležitosť”

vplyv ohrozenie

Vplyvy a ohrozenia

Druhy

Vplyv

Ohrozenie

B - Lesníctvo

16

16

C – Ťažba surovín

2

2

H - Znečistenie

6

6

I – Invázne druhy

9

8

J - Zmeny v prírodných podmienkach

40

24

K - Prirodzené biotické a abiotické procesy (bez katastrof)

7

6

 

 

6 Pokryvnosť území Natura 2000 a ochranárske opatrenia

 

Poznámka: Grafy v sekcii 6 pojednávajú len o biotopoch z prílohy 1 a druhoch z prílohy 2 smernice o biotopoch

 

6.1 Pokryvnosť území Natura 2000 (%)

Nasledujúca časť prezentuje štatistiku pokrytia biotopov z prílohy 1 a druhov z prílohy 2 smernice o biotopoch v územiach Natura 2000 podľa jednotlivých skupín biotopov/druhov. Aritmetický priemer bol použitý pri rôznych hodnotách uvedených v poliach minimum/maximum. Informácie o sumárnych hodnotách hodnotení pre pokrytie sieťou Natura 2000 na základe ktorých boli grafy vytvorené sú uvedené v tabuľke pod grafom.

pokryvnost_natura_biotopy

% hodnotení biotopov v 3 kategóriach pokryvnosti územiami Natura 2000

Pokryvnosť územiami Natura 2000: 0-24% 25-74% 75-100%

Skupina

Biotopy

0-24%

25-74%

75-100%

Neznámy

Slaniská

 

1

2

 

Pieskové biotopy

 

1

 

 

Vodné biotopy

2

10

3

 

Vresoviská a kríčkové biotopy

 

2

5

 

Tvrdolisté kroviny

 

2

 

 

Travinno byillné biotopy

4

10

8

 

Vrchoviská, rašeliniská a slatiny

 

3

5

 

Skalné biotopy

2

3

9

 

Lesné biotopy

6

18

5

 

 

 

pokryvnost_natura_druhy

% hodnotení druhov v 3 kategóriach pokryvnosti územiami Natura 2000

Pokryvnosť územiami Natura 2000: 0-24% 25-74% 75-100%

Skupina

Druhy

0-24%

25-74%

75-100%

Neznámy

Nižšie rastliny

 

 

7

 

Vyššie rastliny

5

11

32

2

Mäkkýše

7

3

 

 

Článkonožce

17

38

5

1

Ryby

13

14

3

6

Obojživelníky

7

1

 

 

Plazy

 

 

1

 

Cicavce

10

21

5

1

 

 

6.2 Hlavné ochranárske opatrenia (%)

Nasledujúca sekcia poskytuje informácie o dôležitosti ochranárskych opatrení implementovaných počas periódy rokov 2007 – 2012 pre biotopy z prílohy 1 a druhy z prílohy 2 smernice o biotopoch. Grafy znázorňujú precento hodnotení, v ktorých bolo uvedené aspoň jedno ochranárske opatrenie s hodnotou “vysoká dôležitosť”. Informácia o sumárnych hodnotách, na základe ktorých boli grafy pripravené sú uvedené v tabuľke pod grafom.

ochranarske_opatrenia_biotopy

% hodnotení pre biotopy, v ktorých sa nachádza jedno alebo viac ochranárskych opatrení s uvedením hodnotenia “vysoká dôležitosť”

 

 

ochranarske_opatrenia_druhy

% hodnotení pre druhy, v ktorých sa nachádza jedno alebo viac ochranárskych opatrení s uvedením hodnotenia “vysoká dôležitosť”

 

 

 

6.3 Vplyv ochranárskych opatrení (%)

Nasledujúca časť poskytuje informácie o efekte implementovaných ochranárskych opatrení. Grafy zobrazujú kategóriu opatrenia a časovú náročnosť ochranárskeho efektu. Súhrnné informácie sú uvedené v tabuľke pod grafom.

efekt_ochranarskych_opatreni_biotopy

% hodnotení pre biotopy pre ktoré bol uvedený špecifický efekt ochranárskeho opatrenia

 udržiavací efekt  zlepšovací efekt  dlhodobý efekt  žiadny efekt  neznámy efekt alebo nehodnotené

 

Opatrenie

Biotopy

udržiavací efekt

zlepšovací efekt

dlhodobý efekt

žiadny efekt

neznámy efekt alebo nehodnotené

2 - Opatrenia spojené s poľnohospodárstvom nelesnými biotopmi

20

20

2

 

 

3 - Opatrenia spojené s lesmi a lesnými biotopmi

1

1

 

 

 

4 - Opatrenia spojené s mokraďami, vodnými a brehovými biotopmi

4

4

 

 

 

6 - Opatrenia spojené s územným plánovaním

99

99

99

 

 

 

 

efekt_ochranarskych_opatreni_druhy

% hodnotení pre druhy, pre ktoré bol uvedený špecifický efekt ochranárskeho opatrenia

 udržiavací efekt  zlepšovací efekt  dlhodobý efekt  žiadny efekt  neznámy efekt alebo nehodnotené

 

 

Opatrenie

Druhy

udržiavací efekt

zlepšovací efekt

dlhodobý efekt

žiadny efekt

neznámy efekt alebo nehodnotené

1 – Žiadne opatrenia

1

1

1

 

 

2 - Opatrenia spojené s poľnohospodárstvom a nelesnými biotopmi

24

24

24

 

 

3 - Opatrenia spojené s lesmi a lesnými biotopmi

7

7

7

 

 

4 - Opatrenia spojené s mokraďami, vodnými a brehovými biotopmi

35

36

36

 

 

6 - Opatrenia spojené s priestorovým plánovaním

377

377

373

 

 

7 - Opatrenia spojené s poľovníctvom, rybárstvom a manažmentom druhu

3

3

3

 

 

9 - Opatrenia spojené s využívaním špeciálnych zdrojov

2

2

2

 

 

 

7 Kvalita údajov a kompletnosť

Cieľom tejto sekcie je poskytnúť prehľad o chýbajúcich dátach v reporte, väčšina chýbajúcich údajov je z dôvodu nedostatočných poznatkov. Tabuľky uvádzajú percento hodnotení s chýbajúcimi informáciami pre hodnotenie stavu a závery.

 

7.1 a) Percento potrebných informácií, ktoré chýbajú v reporte (%)

Biotopy

Areál biotopov

Areál

0

Trend

0

Referenčné hodnoty

0

Záverečné hodnotenie

0

Výmera biotopov

Výmera

0

Trend

0

Referenčné hodnoty

0

Záverečné hodnotenie

0

Štruktúra a funkcie

Záverečné hodnotenie

0

Vyhliadky do budúcnosti

Záverečné hodnotenie

0

Vplyvy a ohrozenia

0

Natura 2000

Pokryvnosť

0

Opatrenia

0

Celkové hodnotenie

Záverečné hodnotenie

0

Trend

0

Mapy

0

 

Druhy

Areál druhov

Areál

0

Trend

0

Referenčné hodnoty

0

Záverečné hodnotenie

0

Populácia

Veľkosť

0

Trend

0

Referenčné hodnoty

0

Záverečné hodnotenie

0

Biotop druhu

Výmera

0

Trend

0

Výmera vhodného biotopu druhu

38

Záverečné hodnotenie

0

Vyhliadky do budúcnosti

Záverečné hodnotenie

0

Vplyvy a ohrozenia

0

Natura 2000

Pokryvnosť

0

Opatrenia

0

Celkové hodnotenie

Záverečné hodnotenie

0

Trend

0

Mapy

0

 

 

7.1 b) Percento informácií reportovaných v stave neznámom (%)

Biotopy

Areál biotopov

Areál

0

Trend

9

Referenčné hodnoty

0

Záverečné hodnotenie

6

Výmera biotopov

Výmera

0

Trend

10

Referenčné hodnoty

1

Záverečné hodnotenie

11

Štruktúra a funkcie

Záverečné hodnotenie

6

Vyhliadky do budúcnosti

Záverečné hodnotenie

9

Natura 2000

Pokryvnosť

0

Opatrenia

0

Celkové hodnotenie

Záverečné hodnotenie

6

Trend

0

Mapy

0

 

Druhy

Areál druhov

Areál

0

Trend

18

Referenčné hodnoty

0.6

Záverečné hodnotenie

20

Populácia

Veľkosť

0

Trend

24

Referenčné hodnoty

0.6

Záverečné hodnotenie

26

Biotop druhu

Výmera

0

Trend

29

Výmera vhodného biotopu druhu

0

Záverečné hodnotenie

21

Vyhliadky do budúcnosti

Záverečné hodnotenie

31

Natura 2000

Pokryvnosť

0

Opatrenia

0

Celkové hodnotenie

Záverečné hodnotenie

19

Trend

2

Mapy

0

 

 

7.2 Metódy použité pre stanovenie hodnôt (%)

Táto sekcia prezentuje informácie o kvalite údajov, stanovených hodnôt, trendoch v reportoch pre biotopy a druhy. Pre niektoré parametre a trendy formát reportingu vyžaduju indikáciu jednej z troch metód (kompletný prieskum alebo štatisticky robustný odhad, čiastkové údaje s použitím extrapolácie a modelovania, expertný odhad s minimálnimi podkladmi) použitej pri stanovení jednotlivých hodnôt v správe. Tabuľky v tejto sekcii prezentujú percento hodnotení pre biotopy/druhy, pre ktoré boli hodnoty stanovené na základe vyššie spomenutých troch metód.

Biotopy

 

Mapy

Areál

Výmera

Trend areálu

Štruktúra a funkcie

N2000

Priemer

Expertný odhad (%)

16

12

14

14

0

0

9

Extrapolácia (%)

80

88

84

85

100

100

90

Kompletný prieskum (%)

4

0

2

1

0

0

1

Neexistujúce údaje (%)

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Druhy

 

Mapy

Areál

Populácia

Trend populácie

Biotop druhu

N2000

Priemer

Expertný odhad (%)

1

29

29

32

38

1

22

Extrapolácia (%)

84

71

54

53

47

79

65

Kompletný prieskum (%)

15

0

16

14

15

20

14

Neexistujúce údaje (%)

0

0

0

0

0

0

0

 

Zdroje informácií:

Link na všeobecnú časť správy na CDR

Link na report pre biotopy na CDR

Link na report pre druhy na CDR

www.biomonitoring.sk

www.sopsr.sk/natura

 

 

8. Zoznam reportovaných biotopov a druhov eur. významu a ich stav

V tejto sekcii sú uvedné reportované biotopy a druhy, ich celkový stav v reportingových periódach 2004 – 2006 (uvedená ako rok 2007) a 2007 – 2012 (uvedená ako rok 2013). Tabuľky navyše taktiež obsahujú zdôvodnenie zmeny stavu, v prípade, že sa udiala medzi jednotlivými reportovanými periódami.

Zmeny v porovnaním s predošlou verziou správy za roky 2004 - 2006

Zmeny v stavoch sú najdôležitejšími zmenami v porovnaní s predošlým kolom reportingu. V prípade druhov došlo k zmenám v celkovom hodnotení stavu v 72 prípadoch, z toho v 20 prípadoch ide o zlepšenie stavu, v 11 prípadoch o zhoršenie stavu a v 41 prípadoch o zmenu z neznámeho do priaznivého, nevyhovujúceho alebo zlého stavu.

V prípade biotopov došlo k zmenám v celkovom hodnotení stavu v 16 prípadoch, z toho v 7 prípadoch ide o zlepšenie stavu, v 1 prípade zhoršenie stavu, v 2 prípadoch zmena zo zlého do neznámeho stavu a v 6 prípadoch z neznámeho do priaznivého alebo nevyhovujúceho stavu. Zmeny stavov sú spôsobené najmä zlepšením poznatkov.

Na základe záverov bioseminára konaného v roku 2012 a taktiež na základe nových poznatkov boli viaceré druhy a biotopy navrhnuté na odstránenie z referenčného zoznamu.

 

Kódy zdôvodnenia zmien uvedených v tabuľke sú nasledovné:

a = skutočná zmena: celkový stav sa zlepšil v dôsledku prírodných alebo neprírodných dôvodov (manažment, intervencie, a pod)

b1 = zmena z dôvodu spresnenia dát (napr. lepšie zmapovanie rozšírenia), alebo zlepšenie znalostí (napr. o ekológii druhu alebo lokalitách)

b2 = zmena z dôvodu taxonomickej revízie

c1 = zmena z dôvodu použitia iných metód pre meranie alebo hodnotenie jednotlivých parametrov alebo celkového stavu

c2 = zmena z dôvodu použitia iných rozsahov pri hodnotení napr. úprava priaznivej referenčnej hodnoty

d = žiadne informácie o povahe zmeny

e = zmena z dôvodu menej presných alebo chýbajúcich údajov než aká bola použitá v predchádzajúcom období

nc = žiadna zmena (napr. celkový stav vyhodnocovaný iba v roku 2013, ale predpokladá sa, že to isté hodnotenie by mal aj v roku 2007 ak by bol vtedy hodnotený)

Biotopy reportované Slovenskou republikou a ich stav v porovaní dvoch reportovacíh periód

Skupina

Názov (EN)

Kód

Rok

ALP

PAN

Lesné biotopy

Acidophilous Picea forests of the montane to alpine levels (Vaccinio-Piceetea)

9410

2013
2007

U1=

U1

 

 

 

Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91E0

2013
2007

U1=

U1

 

U2-

U2-

 

 

Alpine Larix decidua and/or Pinus cembra forests

9420

2013
2007

FV

FV

 

 

 

Asperulo-Fagetum beech forests

9130

2013
2007

FV

FV

 

FV

FV

 

 

Bog woodland

91D0

2013
2007

U1-

U1-

 

 

 

Central European lichen Scots pine forestsT

91T0

2013
2007

 

U2-

nc

 

Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp.

91I0

2013
2007

FV

FV

 

U2=

U2

 

 

Galio-Carpinetum oak-hornbeam forests

9170

2013
2007

U2-

U2-

 

 

 

Luzulo-Fagetum beech forests

9110

2013
2007

FV

FV

 

U1=

U1

 

 

Medio-European limestone beech forests of the Cephalanthero-Fagion

9150

2013
2007

FV

FV

 

FV

FV

 

 

Medio-European subalpine beech woods with Acer and Rumex arifolius

9140

2013
2007

FV

FV

 

 

 

Old acidophilous oak woods with Quercus robur on sandy plains

9190

2013
2007

 

U1=

U1

 

 

Pannonian woods with Quercus pubescens

91H0

2013
2007

U1=

U1

 

FV

FV

 

 

Pannonian-Balkanic turkey oak –sessile oak forests

91M0

2013
2007

U1=

U1

 

U1=

U1

 

 

Pannonic inland sand dune thicket (Junipero-Populetum albae)

91N0

2013
2007

 

U2-

U2-

 

 

Pannonic woods with Quercus petraea and Carpinus betulus

91G0

2013
2007

FV

FV

 

U1=

U1

 

 

Riparian mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or Fraxinus angustifolia, along the great rivers (Ulmenion minoris)

91F0

2013
2007

FV

FV

 

U2=

U2

 

 

Tilio-Acerion forests of slopes, screes and ravines

9180

2013
2007

U1=

U1

 

U1=

U1

 

 

Western Carpathian calcicolous Pinus sylvestris forests

91Q0

2013
2007

FV

FV

 

 

Skalné biotopy

Calcareous and calcshist screes of the montane to alpine levels (Thlaspietea rotundifolii)

8120

2013
2007

FV

FV

 

 

 

Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation

8210

2013
2007

FV

FV

 

FV

FV

 

 

Caves not open to the public

8310

2013
2007

XX

XX

 

XX

XX

 

 

Medio-European calcareous scree of hill and montane levels

8160

2013
2007

FV

FV

 

FV

FV

 

 

Medio-European upland siliceous screes

8150

2013
2007

FV

FV

 

FV

FV

 

 

Siliceous rock with pioneer vegetation of the Sedo-Scleranthion or of the Sedo albi-Veronicion dillenii

8230

2013
2007

XX

XX

 

XX

XX

 

 

Siliceous rocky slopes with chasmophytic vegetation

8220

2013
2007

FV

FV

 

FV

FV

 

 

Siliceous scree of the montane to snow levels (Androsacetalia alpinae and Galeopsietalia ladani)

8110

2013
2007

FV

FV

 

 

Slatiny a rašeliniská

Active raised bogs

7110

2013
2007

U1=

U1

 

 

 

Alkaline fens

7230

2013
2007

U1-

U1

a

U2=

U1

a

 

Calcareous fens with Cladium mariscus and species of the Caricion davallianae

7210

2013
2007

U1=

U1

 

 

 

Degraded raised bogs still capable of natural regeneration

7120

2013
2007

U1=

U1

 

 

 

Petrifying springs with tufa formation (Cratoneurion)

7220

2013
2007

U1=

U1

 

 

 

Transition mires and quaking bogs

7140

2013
2007

U1=

U1

 

U1=

U1

 

Travinno bylinné biotopy

Alluvial meadows of river valleys of the Cnidion dubii

6440

2013
2007

 

U1=

U1

 

 

Alpine and subalpine calcareous grasslands

6170

2013
2007

U1=

U1

 

 

 

Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels

6430

2013
2007

FV

U1

b1

FV

U1

b1

 

Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6510

2013
2007

FV

FV

 

U1=

U1

 

 

Molinia meadows on calcareous, peaty or clayey-silt-laden soils (Molinion caeruleae)

6410

2013
2007

U1=

U1

 

U1=

U1

 

 

Mountain hay meadows

6520

2013
2007

U1=

U1

 

 

 

Pannonic loess steppic grasslands

6250

2013
2007

 

U1-

U1

b1

 

Pannonic sand steppes

6260

2013
2007

 

U2-

U2-

 

 

Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi

6110

2013
2007

FV

U1

b1

FV

U1

b1

 

Rupicolous pannonic grasslands (Stipo-Festucetalia pallentis)

6190

2013
2007

FV

FV

 

FV

FV

 

 

Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco-Brometalia) (* important orchid sites)

6210

2013
2007

U1=

U1

 

U1=

XX

b1

 

Siliceous alpine and boreal grasslands

6150

2013
2007

U1=

U1

 

 

 

Species-rich Nardus grasslands, on silicious substrates in mountain areas (and submountain areas in Continental Europe)

6230

2013
2007

U1-

U1

b1

 

 

Sub-Pannonic steppic grasslands

6240

2013
2007

U1-

U1

b1

U1-

U1

b1

 

Xeric sand calcareous grasslands

6120

2013
2007

 

U2-

U2-

 

Kroviny

Juniperus communis formations on heaths or calcareous grasslands

5130

2013
2007

U1=

FV

b1

U1=

U1

 

Vresoviská a kríčkové biotopy

Alpine and Boreal heaths

4060

2013
2007

FV

FV

 

 

 

Bushes with Pinus mugo and Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)

4070

2013
2007

FV

FV

 

 

 

European dry heaths

4030

2013
2007

FV

FV

 

FV

FV

 

 

Sub-Arctic Salix spp. scrub

4080

2013
2007

U1=

U1

 

 

 

Subcontinental peri-Pannonic scrub

40A0

2013
2007

U1=

U1

 

U1=

U1

 

Vodné biotopy

Alpine rivers and the herbaceous vegetation along their banks

3220

2013
2007

FV

U1

b1

 

 

Alpine rivers and their ligneous vegetation with Myricaria germanica

3230

2013
2007

FV

U1

b1

 

 

Alpine rivers and their ligneous vegetation with Salix elaeagnos

3240

2013
2007

U1=

U1

 

 

 

Hard oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation of Chara spp.

3140

2013
2007

U1-

XX

b1

U1-

XX

b1

 

Natural dystrophic lakes and ponds

3160

2013
2007

U1=

U1

 

U1=

U1

 

 

Natural eutrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition — type vegetation

3150

2013
2007

FV

XX

b1

U1=

U1

 

 

Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or of the Isoëto-Nanojuncetea

3130

2013
2007

FV

U1

b1

U1=

U1

 

 

Rivers with muddy banks with Chenopodion rubri p.p. and Bidention p.p. vegetation

3270

2013
2007

XX

U2

e

XX

U2

e

 

Water courses of plain to montane levels with the Ranunculion fluitantis and Callitricho-Batrachion vegetation

3260

2013
2007

FV

XX

b1

FV

XX

b1

Pieskové biotopy

Pannonic inland dunes

2340

2013
2007

 

U1=

U1

 

Slaniská

Inland salt meadows

1340

2013
2007

U2=

U2

 

U2+

U2

a

 

Pannonic salt steppes and salt marshes

1530

2013
2007

 

U2=

U2

 

 

 

 

 

Druhy reportované Slovenskou republikou a ich stav v porovaní dvoch reportovacíh periód

Skupina

Názov taxónu

Kód

Rok

ALP

PAN

Nižšie rastliny

Buxbaumia viridis

1386

2013
2007

U1=

XX

b1

 

 

Dicranum viride

1381

2013
2007

XX

XX

 

 

 

Drepanocladus vernicosus

1393

2013
2007

U1=

XX

b1

 

 

Leucobryum glaucum

1400

2013
2007

U1+

U1+

 

U1+

U1+

 

 

Mannia triandra

1379

2013
2007

XX

XX

 

 

 

Ochyraea tatrensis

4119

2013
2007

XX

XX

 

 

 

Scapania massalongii

1394

2013
2007

XX

XX

 

 

 

Sphagnum spp.

1409

2013
2007

U1+

U1+

 

U1=

U1

 

 

Tortella rigens

1988

2013
2007

XX

XX

 

 

Vyššie rastliny

Aconitum firmum ssp. moravicum

4109

2013
2007

U1=

U1

 

 

 

Adenophora lilifolia

4068

2013
2007

FV

XX

b1

U1=

FV

b1

 

Angelica palustris

1617

2013
2007

 

U2-

U2

b1

 

Apium repens

1614

2013
2007

 

U2=

U2

 

 

Artemisia eriantha

1763

2013
2007

FV

FV

 

 

 

Asplenium adulterinum

4066

2013
2007

U1=

FV

a

 

 

Campanula serrata

4070

2013
2007

FV

FV

 

 

 

Cirsium brachycephalum

4081

2013
2007

 

U1=

U1

 

 

Cochlearia tatrae

4090

2013
2007

FV

FV

 

 

 

Colchicum arenarium

2285

2013
2007

 

U1=

U2

a

 

Crambe tataria

4091

2013
2007

 

FV

FV

 

 

Cyclamen fatrense

4107

2013
2007

FV

FV

 

 

 

Cypripedium calceolus

1902

2013
2007

U1=

U1

 

U1=

U1

 

 

Daphne arbuscula

2159

2013
2007

FV

FV

 

 

 

Dianthus lumnitzeri

4075

2013
2007

U1=

U1

 

U2=

U2

 

 

Dianthus nitidus

2074

2013
2007

U1=

U1

 

 

 

Dracocephalum austriacum

1689

2013
2007

U2-

U2-

 

U1=

U1

 

 

Echium russicum

4067

2013
2007

U2=

U2

 

U2-

U2-

 

 

Eleocharis carniolica

1898

2013
2007

U2=

U2

 

 

 

Ferula sadleriana

2170

2013
2007

U1=

U1

 

 

 

Galanthus nivalis

1866

2013
2007

FV

FV

 

FV

FV

 

 

Gladiolus palustris

4096

2013
2007

 

U2=

U2

 

 

Himantoglossum adriaticum

4104

2013
2007

U2=

U2

 

U2=

U2

 

 

Himantoglossum caprinum

2327

2013
2007

U2=

U2

 

U2=

U2

 

 

Iris aphylla ssp. hungarica

4097

2013
2007

U1=

U1

 

U1=

U1

 

 

Iris humilis ssp. arenaria

4098

2013
2007

 

U2=

U2

 

 

Ligularia sibirica

1758

2013
2007

U1=

U1

 

 

 

Lindernia procumbens

1725

2013
2007

 

U1=

XX

b1

 

Liparis loeselii

1903

2013
2007

U1=

U2

b1

U2=

U2

 

 

Lycopodium spp.

1413

2013
2007

FV

FV

 

U1+

U1+

 

 

Marsilea quadrifolia

1428

2013
2007

 

U2-

U2-

 

 

Onosma tornensis

2203

2013
2007

U1-

U1-

 

U1=

U1

 

 

Pulsatilla grandis

2093

2013
2007

U1-

U1-

 

U1=

U1

 

 

Pulsatilla patens

1477

2013
2007

U1=

U1

 

U2-

FV

b1

 

Pulsatilla pratensis ssp. hungarica

4110

2013
2007

 

U2-

U2-

 

 

Pulsatilla slavica

2094

2013
2007

U1=

U1

 

 

 

Pulsatilla subslavica

4111

2013
2007

U1=

U1

 

 

 

Serratula lycopifolia

4087

2013
2007

U2=

U2

 

 

 

Tephroseris longifolia ssp. moravica

4088

2013
2007

U1=

U1

 

 

 

Thlaspi jankae

2120

2013
2007

U1=

U1

 

U1=

U1

 

 

Tozzia carpathica

4116

2013
2007

FV

FV

 

 

Mäkkýše

Anisus vorticulus

4056

2013
2007

 

U1-

XX

b1

 

Helix pomatia

1026

2013
2007

FV

FV

 

FV

FV

 

 

Sadleriana pannonica

4063

2013
2007

U1=

U2

b1

U1=

U2

b1

 

Unio crassus

1032

2013
2007

FV

FV

 

U1=

U2-

b1

 

Vertigo angustior

1014

2013
2007

FV

FV

 

FV

U1-

b1

 

Vertigo geyeri

1013

2013
2007

U1=

XX

b1

 

 

Vertigo moulinsiana

1016

2013
2007

U1=

U1

 

U2-

XX

b1

Článkonožce

Astacus astacus

1091

2013
2007

U1=

U1

 

XX

XX

 

 

Austropotamobius torrentium

1093

2013
2007

U2=

U2

 

 

 

Bolbelasmus unicornis

4011

2013
2007

U2=

U2

 

U2=

U2

 

 

Boros schneideri

1920

2013
2007

U2-

XX

b1

 

 

Callimorpha quadripunctaria

1078

2013
2007

FV

FV

 

FV

FV

 

 

Carabus hungaricus

4013

2013
2007

 

U2=

U2

 

 

Carabus variolosus

4014

2013
2007

XX

XX

 

XX

XX

 

 

Carabus zawadzkii

4015

2013
2007

XX

XX

 

 

 

Cerambyx cerdo

1088

2013
2007

U1-

XX

b1

U1-

XX

b1

 

Coenagrion ornatum

4045

2013
2007

U1=

U2+

b1

U2=

U2

 

 

Coenonympha hero

1070

2013
2007

FV

FV

 

 

 

Colias myrmidone

4030

2013
2007

U2-

U2-

 

U2-

U2-

 

 

Cordulegaster heros

4046

2013
2007

FV

U2

b1

U1=

U2

b1

 

Cucujus cinnaberinus

1086

2013
2007

FV

 

FV

XX

b1

 

Dioszeghyana schmidtii

4032

2013
2007

 

FV

FV

 

 

Duvalius hungaricus

4018

2013
2007

FV

FV

 

FV

FV

 

 

Eriogaster catax

1074

2013
2007

FV

FV

 

FV

FV

 

 

Graphoderus bilineatus

1082

2013
2007

U2-

U2-

 

U2-

U2-

 

 

Hypodryas maturna

1052

2013
2007

U1=

U1

 

FV

FV

 

 

Isophya stysi

4050

2013
2007

FV

U1

b1

FV

U1

b1

 

Leptidea morsei

4036

2013
2007

FV

U2

b1

 

 

Leucorrhinia pectoralis

1042

2013
2007

U2=

U2

 

FV

U1-

a

 

Limoniscus violaceus

1079

2013
2007

U1-

XX

b1

U2-

U2+

b1

 

Lopinga achine

1067

2013
2007

U2=

U2

 

U2=

U2

 

 

Lucanus cervus

1083

2013
2007

FV

FV

 

FV

FV

 

 

Lycaena dispar

1060

2013
2007

FV

FV

 

FV

FV

 

 

Maculinea arion

1058

2013
2007

U1-

U1-

 

U2-

U2-

 

 

Maculinea nausithous

1061

2013
2007

FV

U2

b1

FV

U1

b1

 

Maculinea teleius

1059

2013
2007

FV

FV

 

FV

FV

 

 

Odontopodisma rubripes

4052

2013
2007

FV

XX

b1

FV

XX

b1

 

Ophiogomphus cecilia

1037

2013
2007

U1=

U2

b1

U1-

U1-

 

 

Osmoderma eremita

1084

2013
2007

U1-

XX

b1

U1-

XX

b1

 

Paracaloptenus caloptenoides

4053

2013
2007

XX

XX

 

U1x

nc

 

Parnassius apollo

1057

2013
2007

U1-

U1-

 

 

 

Parnassius mnemosyne

1056

2013
2007

FV

FV

 

FV

FV

 

 

Pholidoptera transsylvanica

4054

2013
2007

FV

U1

b1

FV

 

 

Proserpinus proserpina

1076

2013
2007

XX

XX

 

XX

XX

 

 

Pseudogaurotina excellens

4024

2013
2007

XX

XX

 

 

 

Rhysodes sulcatus

4026

2013
2007

U1-

XX

b1

U2-

XX

b1

 

Rosalia alpina

1087

2013
2007

FV

FV

 

FV

FV

 

 

Saga pedo

1050

2013
2007

U1=

U1

 

U1=

U1

 

 

Stenobothrus eurasius

4055

2013
2007

FV

U1-

b1

U1=

U1

 

 

Stylurus flavipes

1040

2013
2007

 

FV

U2

b1

 

Zerynthia polyxena

1053

2013
2007

FV

FV

 

FV

FV

 

Ryby

Aspius aspius

1130

2013
2007

FV

FV

 

FV

FV

 

 

Barbus barbus

5085

2013
2007

U1-

U1-

 

U1-

FV

a

 

Barbus meridionalis

1138

2013
2007

U1-

XX

b1

U1-

XX

b1

 

Cobitis taenia

1149

2013
2007

XX

XX

 

U1-

XX

b1

 

Cottus gobio

1163

2013
2007

FV

XX

b1

U2-

U1-

a

 

Eudontomyzon danfordi

4123

2013
2007

U1-

XX

 

U1-

XX

 

 

Eudontomyzon mariae

2484

2013
2007

XX

XX

 

XX

XX

 

 

Gobio kessleri

2511

2013
2007

U1-

XX

b1

U1-

XX

b1

 

Gobio uranoscopus

1122

2013
2007

U1-

XX

b1

U1-

XX

b1

 

Gobio vladykovi

6158

2013
2007

XX

 

U1-

b1

 

Gymnocephalus baloni

2555

2013
2007

 

U2-

XX

b1

 

Gymnocephalus schraetzer

1157

2013
2007

U2-

XX

b1

U2-

XX

b1

 

Hucho hucho

1105

2013
2007

XX

XX

 

U1-

XX

b1

 

Lampetra planeri

1096

2013
2007

U1x

XX

b1

 

 

Misgurnus fossilis

1145

2013
2007

 

U1-

XX

b1

 

Pelecus cultratus

2522

2013
2007

 

XX

XX

 

 

Rhodeus sericeus amarus

1134

2013
2007

FV

FV

 

FV

FV

 

 

Rutilus virgo

5345

2013
2007

XX

XX

 

U1-

XX

b1

 

Sabanejewia aurata

1146

2013
2007

XX

XX

 

U1-

XX

b1

 

Thymallus thymallus

1109

2013
2007

U2-

U1

a

 

 

Umbra krameri

2011

2013
2007

 

U2-

XX

b1

 

Zingel streber

1160

2013
2007

XX

XX

 

U1x

XX

b1

 

Zingel zingel

1159

2013
2007

 

XX

XX

 

Obojživelníky

Bombina bombina

1188

2013
2007

U2=

U2

 

U1=

U1

 

 

Bombina variegata

1193

2013
2007

U1-

U1-

 

XX

XX

 

 

Bufo viridis

1201

2013
2007

U1+

U1+

 

U1+

U1+

 

 

Hyla arborea

1203

2013
2007

U1=

U1

 

U1=

U1

 

 

Pelobates fuscus

1197

2013
2007

U1-

U1-

 

U1=

U1

 

 

Rana arvalis

1214

2013
2007

 

U2-

U2-

 

 

Rana dalmatina

1209

2013
2007

U1=

U1

 

U1=

U1

 

 

Rana esculenta

1210

2013
2007

U1=

U1

 

U1-

U1-

 

 

Rana lessonae

1207

2013
2007

U2-

U2-

 

U2=

U2

 

 

Rana ridibunda

1212

2013
2007

U1=

U1

 

U1=

U1

 

 

Rana temporaria

1213

2013
2007

FV

FV

 

U1=

U1

 

 

Triturus cristatus

1166

2013
2007

U2-

U2-

 

 

 

Triturus dobrogicus

1993

2013
2007

U2-

U2

b1

U1-

U1-

 

 

Triturus montandoni

2001

2013
2007

U1-

U1-

 

 

Plazy

Ablepharus kitaibelii

1276

2013
2007

 

U1-

U1

b1

 

Coronella austriaca

1283

2013
2007

U2-

U1

a

U2-

U1

a

 

Elaphe longissima

1281

2013
2007

U2=

U1

b1

U2=

U1

b1

 

Emys orbicularis

1220

2013
2007

 

U2-

U2-

 

 

Lacerta agilis

1261

2013
2007

U1-

FV

a

U1-

FV

a

 

Lacerta viridis

1263

2013
2007

U1-

U1-

 

U1-

U1-

 

 

Lacerta vivipara pannonica

5037

2013
2007

 

U1-

U1-

 

 

Natrix tessellata

1292

2013
2007

U1-

U1-

 

U1-

U1-

 

 

Podarcis muralis

1256

2013
2007

U1=

FV

a

U1=

FV

a

Cicavce

Barbastella barbastellus

1308

2013
2007

XX

XX

 

XX

XX

 

 

Bison bonasus

2647

2013
2007

U1=

U2+

a

 

 

Canis lupus

1352

2013
2007

FV

FV

 

U1=

U1

 

 

Castor fiber

1337

2013
2007

FV

FV

 

FV

FV

 

 

Cricetus cricetus

1339

2013
2007

U1=

U1

 

U1+

U1+

 

 

Dryomys nitedula

1342

2013
2007

U1=

U1

 

U2+

U2+