Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Publication and documents
Európsky významné biotopy NA SLOVENSKU

Vydala: Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica v spolupráci s DAPHNE - Inštitútom aplikovanej ekológie v roku 2003

Atraktívnou a prístupnou formou napísaná publikácia približujúca 66 typov európsky významných biotopov vyskytujúcich sa na Slovensku.

Každý typ biotopu obsahuje:
európsky a slovenský kód, slovenský a anglický názov
farebné ilustračné fotografie
charakteristiku biotopu
ohrozenosž biotopu
typické druhové zloženie (rastlinstvo a živočíšstvo)
mapku Slovenska so súčasným výskytom biotopu
odhad plochy pokrytia biotopu na Slovensku v hektároch


V závere sú zhrnuté všeobecné zásady starostlivosti o jednotlivé skupiny biotopov ako predpoklad praktickej starostlivosti o územia európskeho významu.

Európska únia a Ochrana prírody  0 MB    0 MB


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR