Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Publication and documents
NATURA 2000 - OTÁZKY A ODPOVEDE

24 stranová plnofarebná broľúra.
Vydali: SOVS, SVODAS a RSPB v roku 2002.


Odpovede na 31 najbeľnejąích otázok v súvislosti so sústavou NATURA 2000. Publikácia bola vydaná v rámci projektu: "Transpozícia a implementácia smernice EÚ o vtákoch a smernice o biotopoch v Slovenskej republike", vďaka podpore Európskej únie. Prezentované názory sú názormi SOVS a neodráľajú oficiálne stanovisko Európskej únie.


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 ©tátna ochrana prírody SR