Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Publication and documents
BIOTOPY SLOVENSKA ZARADENÉ DO SMERNICE O BIOTOPOCH

Interpretačný manuál jednotlivých biotopov zo Smernice o biotopoch, ktoré sa nachádzajú na území Slovenska. 146 strán.
Vydal: DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie.


Obsahuje :

názov typu biotopu (slovenský, anglický)
korešpondujúce jednotky v sieti EMERALD, CORINE, Palearctic Habitats, v databáze EUNIS a Katalógu biotopov Slovenska z r. 1996
korešpondujúce fytocenologické jednotky
štruktúra a ekológia biotopu
druhové zloženie
výskyt na Slovensku (pripojená je aj mapka s predpokladaným výskytom podľa orografických celkov)
stručný metodický postup pre mapovateľa
literatúra
  
Smernica o biotopoch  (815 kB) (247 kB)

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR