Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Publication and documents
PRIAZNIVÝ STAV BIOTOPOV A DRUHOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU

Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000

Vydala: v apríli 2005 Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica s podporou projektu PHARE Twinning SK2002/IB/EN/03 "Implementácia smernice o biotopoch a smernice o vtákoch na Slovensku".

Obsah :

 • Metodika k vypracovaniu programu starostlivosti
 • Definovanie a hodnotenie priaznivého stavu
 • Manažmentové opatrenia pre zachovanie priaznivého stavu
 • Hodnotenie a kritériá pre hodnotenie stavu zachovalosti
 • Index typov biotopov a druhov európskeho významu

  strany 1-200  1.9 MB     0 MB
  strany 201-420  1.3 MB     0 MB
  strany 421-736  1.8 MB     0 MB


 • Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
  © 2023 Štátna ochrana prírody SR