Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Impact assessment
Predmet a rozsah posudzovania navrhovaných činností
§ 18
(5) Právnická osoba alebo fyzická osoba zamýšľajúca vykonávať činnosť podľa osobitných predpisov20) (ďalej len navrhovateľ), ktorá nie je uvedená v prílohe č. 8, je povinná požiadať príslušný orgán21) o rozhodnutie , či sa táto činnosť považuje za zásah do územia, ktorá môže spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a funkcii ekosystémov. Ak štátny orgán ochrany prírody a krajiny rozhodne, že sa táto činnosť považuje za zásah do územia, ktorý môže spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a funkcii ekosystémov, takáto činnosť podlieha posudzovaniu podľa § 30 až 39.

20) § 28 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
21) § 28 a zákona č. 543/2002 Z.z v znení zákona č. 24/2006 Z.z.
Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR