Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Impact assessment

The request for assessment of plans and projects impact to NATURA 2000 sites results from the articles 6(3) and 6(4) of Habitats Directive (Council Directive 92/43/EEC from 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora). The articles set general rules for the process of the assessment as well.The request for assessment of plans and projects impact to NATURA 2000 sites results from the articles 6(3) and 6(4) of Habitats Directive (Council Directive 92/43/EEC from 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora). The articles set general rules for the process of the assessment as well.

Article 6(3)
"Any plan or project not directly connected with or necessary to the management of the site but likely to have a significant effect thereon, either individually or in combination with other plans or projects, shall be subject to appropriate assessment of its implications for the site in view of the site's conservation objectives. In the light of the conclusions of the assessment of the implications for the site and subject to the provisions of paragraph 4, the competent national authorities shall agree to the plan or project only after having ascertained that it will not adversely affect the integrity of the site concerned and, if appropriate, after having obtained the opinion of the general public."
Article 6(4)
"If, in spite of a negative assessment of the implications for the site and in the absence of alternative solutions, a plan or project must nevertheless be carried out for imperative reasons of overriding public interest, including those of a social or economic nature, the Member State shall take all compensatory measures necessary to ensure that the overall coherence of NATURA 2000 is protected. It shall inform the Commission of the compensatory measures adopted. Where the site concerned hosts a priority natural habitat type and/or a priority species, the only considerations which may be raised are those relating to human health or public safety, to beneficial consequences of primary importance for the environment or, further to an opinion from the Commission, to other imperative reasons of overriding public interest."
diagram

Pre metodické usmernenie či objasnenie uplatnenia postupu podľa ustanovení článku 6 smernice o biotopoch vydala EK viaceré sektorové metodické príručky (https://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=9&lang=sk) a zverejnila Rozsudky Európskeho súdneho dvora, ktoré súvisia s problematikou.

Legislatíva na Slovensku

Ustanovenia článku 6 smernice o biotopoch  sa premietli do legislatívy SR v ustanoveniach § 28 zákona o ochrane prírody č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zisťovacie konanie (screening) je v kompetencii OÚ v sídle kraja, ktorý rozhoduje o pravdepodobnosti významného ovplyvnenia území sústavy Natura 2000  na základe odborného stanoviska ŠOP SR alebo Správy NP. Súčasťou takéhoto odborného stanoviska je vypracovaný formulár zo zisťovacieho konania.

Primerané hodnotenie vplyvov sa vykonáva v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, najčastejšie ako súčasť správy o hodnotení. Postup a základné princípy spracovania primeraného hodnotenia sú uvedené v Metodike primeraného hodnotenia vplyvov plánov, programov a projektov na územia sústavy Natura 2000 (2023). Podrobnosti o primeranom hodnotení vplyvov na územia európskej sústavy chránených území a obsah primeraného hodnotenia boli zozáväznené prostredníctvom  Vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z.

V praxi môže byť primerané hodnotenie vyžadované pre plán alebo projekt, ktorý:
  • z pohľadu zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (EIA/SEA) síce nedosahuje prahové hodnoty zadefinované v tomto zákone (§4, §7, Príloha č. 8) ale na základe výsledku zisťovacieho konania podľa § 28 (screeningu) zákona o ochrane prírody môže mať významný negatívny vplyv na územie sústavy Natura 2000,
  • je predmetom posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (EIA/SEA) a je predpoklad významného vplyvu na územie sústavy Natura 2000 (napr. na základe požiadavky uvedenej v stanovisku orgánu ochrany prírody, rozsahu hodnotenia).

Dokumentáciu k primeranému hodnoteniu vplyvov je oprávnená vyhotovovať len autorizovaná osoba  podľa  § 28a zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov alebo organizácia ochrany prírody prostredníctvom autorizovanej osoby, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu s organizáciou ochrany prírody. Zoznam autorizovaných osôb je zverejnený na: https://www.minzp.sk/ochrana-prirody/autorizovane-osoby/

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR