Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :6440
Názov biotopu :Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi
Priaznivý stav :37 kB (doc)
Odporúčané manažmentové opatrenia :53 kB (doc)
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Biotop zahŕňa dvojkosné až trojkosné travinno-bylinné porasty, v niektorých oblastiach len jednokosné a po kosbe spásané. Vyskytuje sa v záplavových územiach nížinných tokov s výraznou dynamikou vodného režimu počas roka. Časté jarné záplavy prinášajú živiny a sú nevyhnutnou podmienkou na jeho existenciu. Pôdy sú ílovité, ílovito-hlinité a hlinité, nivné alebo glejové, niekedy mierne zasolené, v letných mesiacoch presychajú. Typické druhové zloženie lúk a ich vzhľad závisia od dĺžky jarných záplav, výšky hladiny podzemnej vody, obsahu živín v pôde a obhospodarovania. Pri dostatku živín a vlhkosti prevažujú v porastoch trávy, pri nedostatku živín a vlahy prevažujú byliny, lúky sú pestré, druhovo bohaté. Prítomné sú druhy, ktoré sú schopné tolerovať tak dlhodobé záplavy, ako aj preschnutie vrchnej časti pôdy. Machorasty majú len nepatrnú pokryvnosť.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0006 Latorica
SKUEV0026 Raškovský luh
SKUEV0054 Cúdeninský močiar
SKUEV0055 Ipeľské hony
SKUEV0066 Kamenínske slaniská
SKUEV0070 Martovská mokraď
SKUEV0072 Detvice
SKUEV0077 Dunajské trstiny
SKUEV0092 Dolnovážske luhy
SKUEV0113 Dlhé lúky
SKUEV0125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV0155 Alúvium Starej Nitry
SKUEV0165 Kútsky les
SKUEV0166 Ciglát
SKUEV0208 Senianske rybníky
SKUEV0257 Alúvium Ipľa
SKUEV0312 Devínske alúvium Moravy
SKUEV0313 Devínske jazero
SKUEV0329 Kováčske lúky
SKUEV0819 Vážsky Dunaj
SKUEV0820 Dolný tok Hrona
SKUEV0824 Dolný tok Ipľa
SKUEV0959 Galamia
SKUEV1125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV2155 Alúvium Starej Nitry
SKUEV2393 Dunaj

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR