Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Šranecké piesky
Kód územia:SKUEV1316
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:718,494 ha
Správcovia :Správa CHKO Záhorie
     (na ploche 718,49 ha)
Katastrálne územia :Šranek, Záhorie
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 4/2012 z 26. októbra 2012, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Šranecké piesky

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
4030 Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách
2340 Vnútrozemské panónske pieskové duny
6260 Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Eriogaster catax
Lucanus cervus
Osmoderma eremitaNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR