Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Gajarské alúvium Moravy
Kód územia:SKUEV1125
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:466,330 ha
Správcovia :Správa CHKO Záhorie
     (na ploche 466,33 ha)
Katastrálne územia :Gajary, Malé Leváre, Moravský Svätý Ján, Závod
Vyhlasovací predpis:Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 29. novembra 2018 č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu v znení opatrenia č. 1/2017

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
6410 Bezkolencové lúky
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Anisus vorticulus
Aspius aspius
Bombina bombina
Castor fiber
Cerambyx cerdo
Cobitis taenia
Cucujus cinnaberinus
Lucanus cervus
Lycaena dispar
Misgurnus fossilis
Phengaris nausithous
Phengaris teleius
Rhodeus sericeus amarus
Romanogobio albipinnatus
Triturus dobrogicusNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR