Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Stredný tok Ipľa
Kód územia:SKUEV0958
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:111,635 ha
Správcovia :Správa CHKO Štiavnické vrchy
     (na ploche 111,63 ha)
Katastrálne územia :Bušince, Čeláre, Dolinka, Kiarov, Koláre, Kosihy nad Ipľom, Kováčovce, Malá Čalomija, Muľa, Slovenské Ďarmoty, Veľká Čalomija, Vrbovka, Záhorce
Vyhlasovací predpis:Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbus meridionalis
Cobitis taenia
Ophiogomphus cecilia
Rhodeus sericeus amarus
Romanogobio albipinnatus
Romanogobio kesslerii
Sabanejewia aurata
Zingel streberNavrhované mene?mentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR