Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Stredný tok Bodvy
Kód územia:SKUEV0954
Kraj:Košický kraj
Rozloha:51,270 ha
Správcovia :Správa NP Slovenský kras
     (na ploche 51,27 ha)
Katastrálne územia :Drienovec, Hosťovce, Peder, Turňa nad Bodvou, Turnianska Nová Ves, Žarnov
Vyhlasovací predpis:Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbus meridionalis
Rhodeus sericeus amarus
Romanogobio albipinnatus
Romanogobio kesslerii
Romanogobio uranoscopus
Sabanejewia aurata
Zingel streberNavrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR