Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Lúčanská Fatra
Kód územia:SKUEV0930
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:1454,306 ha
Správcovia :Správa NP Malá Fatra
     (na ploche 873,95 ha)
Správa NP Veľká Fatra
     (na ploche 580,36 ha)
Katastrálne územia :Kunerad, Martin, Poluvsie nad Rajčankou, Priekopa, Stráňavy, Stránske, Turie, Višňové, Vrútky
Vyhlasovací predpis:Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
4070 Kosodrevina
9140 Javorovo-bukové horské lesy
9110 Kyslomilné bukové lesy
9410 Horské smrekové lesy
4060 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Campanula serrata
Lynx lynx
Ursus arctosNavrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR