Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Gbelský les
Kód územia:SKUEV0904
Kraj:Trnavský kraj
Rozloha:267,890 ha
Správcovia :Správa CHKO Záhorie
     (na ploche 267,89 ha)
Katastrálne územia :Brodské, Čáry, Gbely, Kopčany, Kúty, Primoravské lúky
Vyhlasovací predpis:Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9190 Vlhké acidofilné brezové dúbravy
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina bombina
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Lucanus cervus
Osmoderma eremitaNavrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR