Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Kyseľová a Mníchova úboč
Kód územia:SKUEV0903
Kraj:Trnavský kraj
Rozloha:36,335 ha
Správcovia :Správa CHKO Záhorie
     (na ploche 36,33 ha)
Katastrálne územia :Hradište pod Vrátnom
Vyhlasovací predpis:Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3140 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár
40A0 Xerotermné kroviny
5130 Porasty borievky obyčajnej
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Callimorpha quadripunctaria
Castor fiber
Cucujus cinnaberinus
Eriogaster catax
Lucanus cervus
Lycaena disparNavrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR