Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Medovarské dubiny
Kód územia:SKUEV0889
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:219,572 ha
Správcovia :Správa CHKO Štiavnické vrchy
     (na ploche 219,57 ha)
Katastrálne územia :Medovarce
Vyhlasovací predpis:Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
40A0 Xerotermné kroviny
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesyNavrhované mene?mentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR