Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Palanta
Kód územia:SKUEV0737
Kraj:Košický kraj
Rozloha:810,846 ha
Správcovia :Správa NP Slovenský kras
     (na ploche 810,85 ha)
Katastrálne územia :Drienovec, Háj, Turňa nad Bodvou
Vyhlasovací predpis:Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 29. novembra 2018 č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu v znení opatrenia č. 1/2017

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
5130 Porasty borievky obyčajnej
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
9110 Kyslomilné bukové lesy
40A0 Xerotermné kroviny
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
9150 Vápnomilné bukové lesy
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Canis lupus
Echium russicum
Iris aphylla ssp. hungarica
Lynx lynx
Miniopterus schreibersii
Myotis blythii
Myotis dasycneme
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Onosma tornensis
Pulsatilla grandis
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Thlaspi jankae


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR