Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Slaná
Kód územia:SKUEV0398
Kraj:Košický kraj
Rozloha:34,715 ha
Správcovia :Správa NP Slovenský kras
     (na ploche 34,72 ha)
Katastrálne územia :Brzotín, Plešivec, Slavec, Vidová
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia Košice č. 6/2011 z 18. marca 2011, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Slaná

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbus meridionalis
Cottus gobio
Lutra lutra
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposiderosNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR