Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Fabiánka
Kód územia:SKUEV0355
Kraj:Košický kraj
Rozloha:1337,894 ha
Správcovia :Správa NP Slovenský kras
     (na ploche 1337,89 ha)
Katastrálne územia :Silica, Silická Jablonica
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
40A0 Xerotermné kroviny
5130 Porasty borievky obyčajnej
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9150 Vápnomilné bukové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Adenophora lilifolia
Bombina variegata
Canis lupus
Duvalius hungaricus
Iris aphylla ssp. hungarica
Lycaena dispar
Lynx lynx
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Pulsatilla grandis
Pulsatilla patens
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Spermophilus citellus


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR