Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Čierna Moldava
Kód územia:SKUEV0348
Kraj:Košický kraj
Rozloha:1894,776 ha
Správcovia :Správa NP Slovenský kras
     (na ploche 1894,77 ha)
Správa NP Slovenský raj
     (na ploche 0 ha)
Katastrálne územia :Hačava, Smolník, Štós
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9140 Javorovo-bukové horské lesy
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
9150 Vápnomilné bukové lesy
9110 Kyslomilné bukové lesy
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Canis lupus
Myotis dasycneme
Myotis myotis
Pulsatilla grandis
Pulsatilla patens
Rhinolophus hipposideros
Ursus arctosNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR