Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Plešivské stráne
Kód územia:SKUEV0343
Kraj:Košický kraj
Rozloha:397,485 ha
Správcovia :Správa NP Slovenský kras
     (na ploche 397,48 ha)
Katastrálne územia :Kunova Teplica, Pašková, Plešivec, Vidová
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
9150 Vápnomilné bukové lesy
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
40A0 Xerotermné kroviny
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Canis lupus
Cerambyx cerdo
Dracocephalum austriacum
Leptidea morsei
Lynx lynx
Myotis myotis
Pulsatilla grandis
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Stenobothrus eurasius


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR