Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Drieňovec
Kód územia:SKUEV0342
Kraj:Košický kraj
Rozloha:206,204 ha
Správcovia :Správa NP Slovenský kras
     (na ploche 206,2 ha)
Katastrálne územia :Drnava, Kováčová
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
9110 Kyslomilné bukové lesy
9150 Vápnomilné bukové lesy
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
40A0 Xerotermné kroviny
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Carabus variolosus
Cerambyx cerdo
Lucanus cervus
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Pulsatilla grandis
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR