Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Choč
Kód územia:SKUEV0305
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:1597,975 ha
Správcovia :Správa CHKO Horná Orava
     (na ploche 3,71 ha)
Správa TANAP
     (na ploche 1594,26 ha)
Katastrálne územia :Jasenová, Likavka, Lisková, Lúčky, Martinček, Turík, Valaská Dubová, Vyšný Kubín
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
4070 Kosodrevina
6520 Horské kosné lúky
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
9410 Horské smrekové lesy
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty
5130 Porasty borievky obyčajnej
9140 Javorovo-bukové horské lesy
8120 Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
9150 Vápnomilné bukové lesy
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Canis lupus
Cypripedium calceolus
Dianthus nitidus
Lutra lutra
Lynx lynx
Myotis myotis
Pulsatilla slavica
Rhinolophus hipposideros
Ursus arctosNavrhované mene?mentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR