Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Ďumbierske Tatry
Kód územia:SKUEV0302
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:44028,465 ha
Správcovia :Správa NAPANT
     (na ploche 44028,46 ha)
Katastrálne územia :Baláže, Brezno, Brusno, Bystrá, Demänovská Dolina, Dolná Lehota, Donovaly, Dúbrava, Hiadeľ, Horná Lehota, Iľanovo, Jarabá, Jasenie, Kráľovská Ľubeľa, Lazisko, Liptovská Lúžna, Liptovská Osada, Liptovská Porúbka, Liptovské Kľačany, Liptovský Ján, Lučatín, Medzibrod, Moštenica, Motyčky, Nemecká, Nižná Boca, Partizánska Ľupča, Pavčina Lehota, Ploštín, Podkonice, Pohronský Bukovec, Priechod, Ráztoka, Staré Hory, Vislavce, Vyšná Boca, Závažná Poruba
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
4060 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
6150 Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte
6520 Horské kosné lúky
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách
9150 Vápnomilné bukové lesy
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
9110 Kyslomilné bukové lesy
9140 Javorovo-bukové horské lesy
4070 Kosodrevina
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
9410 Horské smrekové lesy
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
8110 Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Callimorpha quadripunctaria
Campanula serrata
Canis lupus
Carabus variolosus
Cottus gobio
Cucujus cinnaberinus
Cyclamen fatrense
Cypripedium calceolus
Dianthus nitidus
Lucanus cervus
Lutra lutra
Lycaena dispar
Lynx lynx
Mannia triandra
Marmota marmota latirostris
Microtus tatricus
Myotis bechsteinii
Myotis dasycneme
Myotis myotis
Ochyraea tatrensis
Pseudogaurotina excellens
Pulsatilla slavica
Pulsatilla subslavica
Rhinolophus hipposideros
Rosalia alpina
Rupicapra rupicapra tatrica
Scapania massolongi
Triturus montandoni
Ursus arctosNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR