Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Drieňová hora
Kód územia:SKUEV0292
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:9,708 ha
Správcovia :Správa CHKO Dunajské luhy
     (na ploche 9,71 ha)
Katastrálne územia :Nová Vieska
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
40A0 Xerotermné kroviny
6250 Panónske travinnobylinné porasty na spraši
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Pulsatilla grandis


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR