Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Galmus
Kód územia:SKUEV0287
Kraj:Košický kraj
Rozloha:3200,109 ha
Správcovia :Správa NP Slovenský raj
     (na ploche 3200,11 ha)
Katastrálne územia :Chrasť nad Hornádom, Kolinovce, Krompachy, Nižné Slovinky, Olcnava, Poráč, Spišské Vlachy, Vítkovce, Vyšné Slovinky
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
7220 Penovcové prameniská
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
9150 Vápnomilné bukové lesy
9110 Kyslomilné bukové lesy
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Adenophora lilifolia
Bombina variegata
Canis lupus
Cerambyx cerdo
Cypripedium calceolus
Lutra lutra
Lynx lynx
Myotis myotis
Pulsatilla slavica
Pulsatilla subslavica
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Triturus montandoni
Ursus arctos


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR