Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Hrušov
Kód územia:SKUEV0270
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:489,413 ha
Správcovia :Správa CHKO Dunajské luhy
     (na ploche 489,41 ha)
Katastrálne územia :Hamuliakovo, Kalinkovo, Nové Košariská, Podunajské Biskupice
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Aspius aspius
Bombina bombina
Castor fiber
Gymnocephalus baloni
Gymnocephalus schraetzer
Lucanus cervus
Microtus oeconomus mehelyi
Pelecus cultratus
Rhodeus sericeus amarus
Romanogobio vladykovi
Rutilus virgo
Sabanejewia balcanica
Zingel streber


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR