Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Biele hory
Kód územia:SKUEV0267
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:10146,023 ha
Správcovia :Správa CHKO Malé Karpaty
     (na ploche 10144,8 ha)
Správa CHKO Záhorie
     (na ploche 1,22 ha)
Katastrálne územia :Buková, Častá, Doľany, Dolné Orešany, Horné Orešany, Kuchyňa, Lošonec, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Peter, Rohožník, Smolenice, Smolenická Nová Ves, Sološnica
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
40A0 Xerotermné kroviny
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
9110 Kyslomilné bukové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
9150 Vápnomilné bukové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Callimorpha quadripunctaria
Castor fiber
Cerambyx cerdo
Cordulegaster heros
Cucujus cinnaberinus
Dianthus lumnitzeri
Eriogaster catax
Limoniscus violaceus
Lucanus cervus
Miniopterus schreibersii
Myotis bechsteinii
Myotis blythii
Myotis dasycneme
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Pulsatilla grandis
Pulsatilla subslavica
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rhysodes sulcatus
Rosalia alpinaNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR