Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Biele hory
Kód územia:SKUEV0267
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:10236,559 ha
Správcovia :Správa CHKO Malé Karpaty
     (na ploche 10235,54 ha)
Správa CHKO Záhorie
     (na ploche 1,02 ha)
Katastrálne územia :Buková, Častá, Doľany, Dolné Orešany, Horné Orešany, Kuchyňa, Lošonec, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Peter, Rohožník, Smolenice, Smolenická Nová Ves, Sološnica
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
40A0 Xerotermné kroviny
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
9150 Vápnomilné bukové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
9110 Kyslomilné bukové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Castor fiber
Cerambyx cerdo
Cordulegaster heros
Cucujus cinnaberinus
Dianthus lumnitzeri
Eriogaster catax
Euplagia quadripunctaria
Limoniscus violaceus
Lucanus cervus
Miniopterus schreibersii
Myotis bechsteinii
Myotis blythii
Myotis dasycneme
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Pulsatilla grandis
Pulsatilla subslavica
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rhysodes sulcatus
Rosalia alpina


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR