Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Bukovské vrchy
Kód územia:SKUEV0229
Kraj:Prešovský kraj
Rozloha:29248,741 ha
Správcovia :Správa CHKO Východné Karpaty
     (na ploche 0,46 ha)
Správa NP Poloniny
     (na ploche 29248,28 ha)
Katastrálne územia :Dara, Hostovice, Jalová, Kalná Roztoka, Klenová, Kolbasov, Nová Sedlica, Osadné, Ostrožnica, Parihuzovce, Pčoliné, Príslop, Runina, Ruská Volová, Ruské, Ruský Potok, Smolník nad Cirochou, Stakčín, Stakčínska Roztoka, Starina nad Cirochou, Topoľa, Ulič, Uličské Krivé, Veľká Poľana, Zboj, Zvala
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
6410 Bezkolencové lúky
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
9140 Javorovo-bukové horské lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
6520 Horské kosné lúky
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
9110 Kyslomilné bukové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bison bonasus
Bombina variegata
Buxbaumia viridis
Campanula serrata
Canis lupus
Carabus variolosus
Carabus zawadzkii
Castor fiber
Cucujus cinnaberinus
Dicranum viride
Eleocharis carniolica
Euplagia quadripunctaria
Isophya stysi
Lucanus cervus
Lutra lutra
Lynx lynx
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Rhinolophus hipposideros
Rhysodes sulcatus
Romanogobio uranoscopus
Rosalia alpina
Tozzia carpathica
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Unio crassus
Ursus arctos


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR