Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Čiližské močiare
Kód územia:SKUEV0227
Kraj:Trnavský kraj
Rozloha:69,799 ha
Správcovia :Správa CHKO Dunajské luhy
     (na ploche 69,8 ha)
Katastrálne územia :Boheľov, Gabčíkovo, Padáň, Pataš, Veľký Meder, Vrakúň
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Trnave č. 3/2009 z 10. decembra 2009, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Čiližské močiare

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Anisus vorticulus
Cobitis taenia
Lutra lutra
Misgurnus fossilis
Rhodeus sericeus amarus
Romanogobio albipinnatus
Umbra krameriNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR