Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Stinská
Kód územia:SKUEV0210
Kraj:Prešovský kraj
Rozloha:1526,545 ha
Správcovia :Správa NP Poloniny
     (na ploche 1526,34 ha)
Katastrálne územia :Nová Sedlica, Ulič, Uličské Krivé, Zboj
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9140 Javorovo-bukové horské lesy
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
9110 Kyslomilné bukové lesy
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Callimorpha quadripunctaria
Canis lupus
Lynx lynx
Myotis bechsteinii
Myotis blythii
Myotis dasycneme
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Pholidoptera transsylvanica
Rhinolophus hipposideros
Rosalia alpina
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Ursus arctosNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR