Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Gavurky
Kód územia:SKUEV0201
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:68,035 ha
Správcovia :Správa CHKO Poľana
     (na ploche 68,04 ha)
Katastrálne územia :Dobrá Niva, Sása
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 3/2012 z 10. apríla 2012, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Gavurky

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Cerambyx cerdo
Limoniscus violaceus
Lucanus cervus
Myotis bechsteinii
Osmoderma eremitaNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR