Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Gavurky
Kód územia:SKUEV0201
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:68,035 ha
Správcovia :Správa CHKO Poľana
     (na ploche 68,04 ha)
Katastrálne územia :Dobrá Niva, Sása
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 3/2012 z 10. apríla 2012, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Gavurky

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Cerambyx cerdo
Limoniscus violaceus
Lucanus cervus
Myotis bechsteinii
Osmoderma eremitaNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR