Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Pramene Hruštínky
Kód územia:SKUEV0185
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:217,243 ha
Správcovia :Správa CHKO Horná Orava
     (na ploche 217,23 ha)
Správa NP Malá Fatra
     (na ploche 0,01 ha)
Katastrálne územia :Hruštín, Kubínska Hoľa, Mokradská Hoľa, Veličná, Veľký Bysterec, Záskalie
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
9410 Horské smrekové lesy
9110 Kyslomilné bukové lesy
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Campanula serrata
Canis lupus
Triturus montandoni
Ursus arctosNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR