Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Červený rybník
Kód územia:SKUEV0179
Kraj:Trnavský kraj
Rozloha:250,987 ha
Správcovia :Správa CHKO Záhorie
     (na ploche 250,99 ha)
Katastrálne územia :Borský Svätý Jur, Lakšárska Nová Ves
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody
3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
6410 Bezkolencové lúky
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
9190 Vlhké acidofilné brezové dúbravy
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
91T0 Lišajníkové borovicové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina bombina
Castor fiber
Cerambyx cerdo
Cordulegaster heros
Cucujus cinnaberinus
Leucorrhinia pectoralis
Lucanus cervus
Myotis myotis


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR