Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Kotlina
Kód územia:SKUEV0173
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:614,577 ha
Správcovia :Správa CHKO Záhorie
     (na ploche 614,58 ha)
Katastrálne územia :Cerová-Lieskové, Hlboké, Šranek
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
2340 Vnútrozemské panónske pieskové duny
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
9190 Vlhké acidofilné brezové dúbravy
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Castor fiber
Cerambyx cerdo
Cobitis taenia
Cordulegaster heros
Cucujus cinnaberinus
Leucorrhinia pectoralis
Lucanus cervus
Lycaena dispar
Misgurnus fossilis
Osmoderma eremita
Rhysodes sulcatus


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR