Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Mešterova lúka
Kód územia:SKUEV0170
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:132,497 ha
Správcovia :Správa CHKO Záhorie
     (na ploche 132,5 ha)
Katastrálne územia :Červený Kríž, Malacky, Nivky, Riadok
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 4/2011 z 23. marca 2011, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Mešterova lúka

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9190 Vlhké acidofilné brezové dúbravy
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Leucorrhinia pectoralis
Lucanus cervus
Rhysodes sulcatusNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR