Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Horný les
Kód územia:SKUEV0168
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:552,497 ha
Správcovia :Správa CHKO Záhorie
     (na ploche 552,5 ha)
Katastrálne územia :Vysoká pri Morave
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Aspius aspius
Barbastella barbastellus
Bombina bombina
Castor fiber
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Gymnocephalus baloni
Lucanus cervus
Misgurnus fossilis
Ophiogomphus cecilia
Osmoderma eremita
Rhodeus sericeus amarus
Romanogobio vladykovi
Triturus dobrogicus


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR